Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

Rusya’ya Ukrayna’ya , Kırım’a rahatlıkla  fiyata bakarak ucuz ürüne yönelmesi
                       satmaktayız.            gerekli arayışı yapmadan bütün muadi-
                                         li ürünleri incelemeden alınan ürünler
                       Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü  verim kaybına fazla yakıt yakma mec-
                       olan makine imalat sanayisi içinde kazan ve  buriyetinde kalmalarına, dolayısıyla kâr
                       basınçlı kap üretimi son derece önemli bir  edeceğim derken zarar etmek zorunda
                       yere sahip, ülke ekonomisine katkısını bir  kalmalarına sebep olmaktadır.
                       de sizden dinlemek isteriz…
                       Makine imalat sanayisi içinde kazan  Peki parça olarak yerli mal kullanımı yeterli
                       ve basınçlı kaplar üretimin can damarı  oluyor mu yoksa ithalatı mı yapılıyor?
                       demektir. Bilhassa bu basınçlı kaplarda  Üretimlerimiz kazanlar konusunda
                       buhar kazanları, kızgın yağ kazanları en- hammadde olarak kullandığımız Ereğli
                       düstri ve üretimin başında gelmektedir. Demir Çelik kazan sacı üretimi dünya
      mini alıyoruz, yoksa bize kömür yaktır- Üretimde genellikle 70-90° °C dereceler- standartlarında. Kazan boruları yine
      mazlar.              de sıcak su kalorifer kazanları 100-150°  Borusan ve muadili borular da yüksek
                                         kalitede üretilmektedir.
      Patentli kazanlarımızın zaten en  °C istenilen üretimlerde orta basınçlı  Ancak çelik çekme özel Manganlı mal-
      önemli kısmı el değmeden tam oto- buhar, 150-300° °C de yüksek basınçlı  zeme ve üretimimiz olan modüler krom
      matik istenilen ayarda kömürü alıp, ya- buhar, yüksek basınç istenmeyen yük- nikel su depolarında kullanmış olduğu-
      kıp külünü dışarı atması ancak yanan  sek ısı istenilen yerlerde 300° °C ye ka- muz krom nikel saclar yurt dışından it-
      kömürde yanan alevi çevirerek üzerine  dar kızgın yağ kazanları üretmekteyiz. hal edilmektedir.
      kontrollü oksijen vererek yanmanın  Bu kazan sistemleri kendi aralarında
      maksimum olması sağlanmakta, ayrıca  katı, sıvı ve gaz yakıtlı olarak da ayrıca  Yeşilyurtlar olarak, siz bu pazarın neresinde
      sisteme verilen basınçlı hava ile baca  proje dizayn farklılıkları vardır. Enerji,  bulunuyorsunuz?
      fan ayar sistemleri ile kontrollü yanma  gıda, endüstri ve sanayi üretimi bunlar  Yeşilyurtlar olarak sektörümüzde 45.
      sağlanmaktadır.          olmadan olmaz.           yılımızı tamamladık sera ısıtmalarında
                                         birinci sırada.
      Bu sistemlere ilave olarak Avrupa KYO- Sektörde yaşanan olumlu ve olumsuz geliş-
      TO şartlarına uygun olarak reflakterli ka- meler nelerdir?      Buhar kazanları olarak yine patentli yük-
      zanlar üretmekteyiz, yani yanma hücre- Sektörde genelde kazanların verimini  sek basınçlı katı yakıt olarak 1.-2. sırada.
      sinde 800 C de kömür yanıyor, oksijenle  belirleyen ısıtma yüzey hesapları ve ve- Modüler depo vs. üretiminde 1.-2. sıra-
      alev kontrollü yanma sağlanıyor.  rim belgeleri üretim belgeleri İSO TSE  da yer almaktayız.
                       CE vs..
      Çevre bakanlığının istemiş olduğu baca                 Diğer firmalara göre sizin artılarınız ve
      gazı değerleri sağlıyoruz. Bu kazanları  Tüketicinin bilinçsiz davranışı öncelikle  eksileriniz nelerdir?

                             Gümüşhane
                           IZYON    8 Haziran 2016
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15