Page 11 - Gümüşhane Vizyon
P. 11

Diğer firmalara göre kendi ürettiğimiz                 teknikten uzak çalışmaları ekonomik
     patentli üretimimiz yüksek basınçlı katı                değil. Halbuki pestil, köme imalatı yanı
     yakıt buhar kazanları, katı yakıt sera ısıt-              sıra bir çikolata gibi güzel bir ambalaj ile
     ma kazanları firmamıza ait olup ayrı bir                pazarlama ağını yurt içinde her market
     üretim yelpazesi oluşturmaktadır. Ay-                 seviyesinde, yurtdışı pazarını da 5 kıtaya
     rıca üretimimizin büyük bir bölümünü                  ihraç etmek için ürünün natürel oluşu-
     kapsamaktadır.                             munu kontrol altında tutulması, yine
     Sosyal faaliyetleriniz nelerdir?                    hammadde tedariki toptan alımının
                                         sağlanması bölgeye daha çok iş istih-
     1989 yılında İvedik Organize Sanayi-
     sinin kuruluşunda bulundum. Eminel                  damı sağlayacağı gibi ekonomik özgür-
     Sanayi Sitesi Kooperatifinin kurucusu-               lükte de memleketimizin milli hasılası
     yum. 26 yıldır başkanlığım devam et-               artacaktır.
     mektedir. Bu zaman zarfında 279 adet                  Görüyorum ki her firma kapalı kutu, her
     sanayi yapısını yaptım. Manavgat’ta                  firma üretimini birbirinden saklıyor hal-
              2
     tripleks garajlı 325 m müstakil villa ve  rün kapıdan atlayamadığını, bu arada  buki bilgiler paylaşılınca maddi ve ma-
     sosyal tesislerini yaptım. İvedik Organi- şoförün başının koptuğunu top gibi fır- nevi mutluluklar artar. Bu birlikteliklere
     zede 42.000 m Eminel İşmerkezini üye- ladığını anlattı. Tabi ki o an herkes üzün- sebep olacak liderlik yapacak kurum ve
           2
     lerimize kazandırdım. Yine bu İşmerkezi  tüsündensukuta uğradı.    kuruluşlar gerekiyor.
     kiralarıyla Eminel Kooperatifi ticari gay- O sessizlikte vatandaşlardan biri kalktı
     rimenkul yatırımı olarak devam etmek- (demek ki konuşmanın bir bölümünü din- Son olarak neler söylemek istersiniz?
     tedir. Sosyal faaliyet olarak birlikten  lemedi ki)adam ölmüş mü, adam ölmüş  Yüce rabbim ilmi isteyene, zenginliği di-
     kuvvet doğduğuna inanan ortaklarla  mü? diye sorunca herkes gülmeye baş- lediğine verirmiş, Kur-an’da ayetlerle sa-
     yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Bu  ladı. Kendi kendime herhalde bir Kara- bit. Ben bu ayeti üniversiteyi bitirdikten
     birliktelikle Türkiye’de bir ilke imza ata- deniz fıkrası böyle gerçekleşiyor dedim. sonra duydum. Gerçekten ilmi isteyene
     rak yatırımlarda ortaklarla beraber alım                veriyor, bunu kendim bizzat yaşadım.
     komisyonu ile birlikte karar vererek şef- Bir sanayici gözü ile sizce Gümüşhane’nin en  Keçiören’de İlkokul 3 veya 4. sınıfa gi-
     faf sağlıklı bir yönetim sergileyerek ça- büyük eksiği nedir?     derken birgün arabalar nasıl çalışıyor,
     lışmaktayız.            Memleketimizin en büyük eksikliği sa- motor nasıl bir şey diye çok merak et-
                       nayicileri bir araya getirecek bilgi ve
     Önümüzdeki 5 yılda Eminel Kooperatifi                 meye başladım. Kaputu açıp bakma
     ortaklarımızla yaklaşık 150.000.000,00  kredi teşviklerini güzel bir şekilde yön- imkanım yoktu ve orada içimden ah bir
     TL’lik yatırımla 750 konut, yaşlılar huzur  lendirecek sivil toplum örgütleri Gü- makine mühendisi olsam diye uhdemi
                       müşhane’de bulunan üniversite sanayi
     evi ve buna bağlı olarak Eminel vakfının                geçirdiğim yeri çok iyi hatırlıyorum. Ve
     kuruluş çalışmaları devam etmektedir.   işbirliğini gerçekleştirmek gerekiyor.  sonunda Allah bana makine mühendis-
                       Ticaret sanayi odası belediye başkanlığı
     Hatta bu projeye ilave olarak konsorsi- devletin ilgili resmi kurumları beraber  liğini kısmet etti çok şükür.
     yum halinde katılmak isteyen hemşeri-
     lerim ile de çalışmak isterim.   çalışmaları gerekiyor. Örneğin; pestil,  Avrupa’da öğrencileri belirli yerlerde
                       köme tesislerinin çoğu ilkel çalışıyor,  turlarla fabrikalara geziye götürüyorlar
     Ankara’da yaşayan Gümüşhaneli hemşeril-                çocuklar orada özenti duyarak beyinle-
     erimiz ile ticari olarak bir bağınız var mı?              rinde özlem yaratıyorlar ve yönlendiri-
     Ankara’da yaşayan hemşerilerimiz ol-                  yorlar. Allah ilimde isteyene gerçekten
     sun Gümüşhane’de yaşayan hemşerile-                  veriyor. Bu manayı kendi çocuklarımıza
     rimiz olsun birlikte ticari olarak çalışıyo-              da anlatarak müjdelememiz gerekiyor.
     ruz. GİAD iş adamları derneği ve diğer                 Zenginliğin de çalışma neticesinde Al-
     derneklerimiz faaliyetlerinde mümkün                  lah’ın takdiri olduğunu anlatırsak gele-
     olduğu kadar bulunuyorum.                       ceğimiz olan yeni nesil çocuklarımızı ve

     Gümüşhane ile ilgili bir anınızı anlatmanızı              vatanımızı kültürlü dürüst bireylerden
     istesem…                                oluşmasını sağlayacağımıza inanıyo-
                                         rum.
     Zigana ile ilgili bir anımı anlatayım. Sene
     1977 Zigana tüneli henüz açılmamıştı.                 Hemşerilerimi siyaset üstü seviyorum.
     Gümüşhane’den Trabzon’a gidiyordum.                  Çıkarmış olduğunuz dergi ve diğer ça-
     Otobüs Hamsiköy’de mola verdi, biz çay                 lışmalarınızla bizlere hemşerilerimizle
     içiyorken bir vatandaşın o günlerde bir                tanışma imkânı sağladığınız için sizlere
     kereste yüklü kamyonun freni patladığı-                teşekkür ediyor ve başarılarınızın deva-
     nı kamyon aşağı doğru ilerlerken şofö-                 mını yüce Allahtan diliyorum.

                            Gümüşhane
                          IZYON    9 Haziran 2016
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16