Page 14 - Gümüşhane Vizyon
P. 14

olan kapalı halı saha projemizde Genç-
                                         lik ve Spor Bakanlığımız tarafından
                                         onaylanmış durumda, inşallah kısa süre
                                         içerisinde ihalesi yapıp ilçemiz gençliği-
                                         mize kazandıracağız.
                                         Köy Yolları ve Şebekeli Su ihalelerini
                                         2016 yılı KÖYDES kapsamında ihaleleri-
                                         ni yaptık müteahhitlerimize teslim ettik.
                                         Yine seri ve hızlı bir şekilde çalışmaları-
                                         mız devam etmektedir.

                                         Bu süre zarfında ilçemizin tanıtımı için
                                         ülkemiz genelinde düzenlenen toplan-
                                         tı- seminer - festival ve fuarlara katıla-
                                         rak ilçemizi tanıtımı hususunda gayret
                                         ve çalışmalar yapıyorum ve yapmaya
                                         da devam ediyoruz. En son Ankara’da
                                         Başkent’te Kastamonu Günleri ve İstan-
                                         bul’da Feshane’de ilçemiz tanıtımı nok-
                                         tasında önemli mesafeler kat ettik.
                                         Sizce Pınarbaşı’nın en büyük sıkıntısı nedir?
                                         İlçemizin en önemli problemi; ülkemi-
                                         zin de en büyük sorunu olan nüfus ve
                                         göç problemidir. Gençlerimiz genelde
                                         okulunu bitirdikten sonra eğitim veya
                                         daha iyi iş imkanı için İstanbul’a veya
                                         Ankara’ya gidiyor. Gençleri elimizde
                                         tutamıyoruz çünkü ilçemizde iş imkan-
      biridir. Bunun için şuan hali hazırda gö- Geleceğin Bilim Adamları Pınarbaşı’nda,  ları kısıtlı ve sürekli göç veriyoruz. Hü-
      reve başladıktan sonra yaklaşık 3 mil- Yalnız Değilsiniz yeteriz Yetişiriz, Başarı  kümetimiz tarafından önemli teşvikler
      yonluk liralık Horma kanyonu ihalesi  Öykünüzü Bizimle Paylaşır mısınız, Pı- alıyoruz ama genç nüfus olmadığı için
      yaparak ilçemize ve Turizm sektörüne  narbaşı’nın okumuşları okuyanları ile  uygulamada zorluklarla karşılaşıyoruz.
      önemli bir parkur kazandırıyoruz. Yapıl- buluşuyor, Maddeye Değil Hayata Bağ- İlçemizin iş adamları ve kanaat önderle-
      makta olan Horma kanyonu Projemiz  lan… eğitimle ilgili Projelerimizden bir- riyle sürekli görüşüyoruz ve yatırım nok-
      tamamlandığında ilçemiz için önemli  kaç tanesi.           tasında ısrarcı oluyoruz. İnşallah özel-
      bir cazibe merkezi olacak.                       likle turizm alanında ilçemize önemli
                       İlçede göreve başladıktan sonra bende  yatırımlar bekliyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli
      İlçemizde bulunan Dünyanın ikinci  önceki meslektaşlarımızın başlatmış  Hazretleri’nin dediği gibi; «Gelişiniz
      büyük Kanyonu olan Valla Kanyonu  olduğu önemli projeleri tekrar gözden  Güle Güle, Gidişiniz Güle Güle, Her İşiniz
      üzerine de Cam teras, yürüyüş parkur- geçirmek suretiyle ekibimizle beraber  Güle Güle» olsun. İş kolları kuralım is-
      ları, sosyal tesis projemiz de onaylandı,  titiz bir çalışma sonucunda hedefler be- tihdam yaratılım. Kalkınmada öncelikli
      yine İlçemizde bulunan Ilıca Şelalesi de  lirleyerek işe hızlı bir şekilde başladım.  bölge olmasından dolayı da zaten vergi
      projelerimiz arasında. Bunların yanında                muafiyeti olan bir bölge.
      İlçemizin tanıtımına çok önem veriyo- İlçemizde en büyük eksikliklerin başın-
      rum.                da İlçemiz Şehitlerinin de adını taşıdığı  Diğer bir sorun ise; turizm cenneti olan
                       Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Lise- ilçemizde tanıtım noktasında yeterince
      Eğitim ve Sosyal Alanda da Projeler  sinin hâlihazırda bir binasının olmayışı  mesafe alamadığımızı düşünüyorum.
      geliştirmek Üzere Kaymakamlığımız  ve yeniden temellerini atmak üzere in- İsviçre Alplerini bir kenara, ilçemizi di-
      bünyesinde Proje Ofis kurdum; Burada  şaa edilmesi için yaptığımız girişimler  ğer kenara koyun, hiç bir fark yok aslına
      amacımız ilçemizin mevcut değerlerini  sonucu 2016 yılı programına alındı ve  bakarsanız… Milli Park sınırları içerisin-
      ve keşfedilmeyi bekleyen değerlerini  okulların kapanması ile birlikte temel- de Türkiye’nin İlk PanParks’ı ilçemizde-
      projeler üretmek suretiyle ortaya çıkar- lerinin atılmasını bekliyor. Yukarıda da  dir ancak tanıtım ve pazarlamada konu-
      mak. Bu ofiste Kaymakamlığa bağlı bi- bahsettiğim üzere ilçenin o kadar doğal  sunda yetersiz kalmış durumdayız, bu
      rimlerimiz, belediye başkanlığımızın ve  güzellikleri var ki saymakla bitmez lakin  sorunlarının çözümü hususunda sürekli
      sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını  bu alan Küre Dağları Milli Parkı içerisin- incelemeler ve sıklıkla toplantılar dü-
      sağlayarak Avrupa birliği ve diğer hibe  de yer alan Türkiye’nin ilk PanParks’ı do- zenliyorum. İlçemizi tanıtımına büyük
      programlarının takibi yapılarak ilçemizi  ğası bakir bir yer.     katkı sağladığını düşündüğüm fuarlara
      sosyal, eğitim ve kültürel olarak gelişi-               ve organizasyonlara çok kapsamlı bir
      mini sağlamaktayız.        İlçemizin en büyük eksikliklerinden biri

                             Gümüşhane
                           IZYON   12 Haziran 2016
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19