Page 15 - Gümüşhane Vizyon
P. 15

şekilde hazırlanıyor ve üzerine yoğun-
     laşıyorum. Bunun da meyvelerini bütün
     Pınarbaşı ile birlikte topluyoruz. Yeri ve
     yabancı turist sayısında son dönemde
     gözle görünür oranda atış olduğunun
     farkındayız.
     Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ne tür yardım-
     larda bulunuyorsunuz?
     Ülke genelinde bilindiği üzere bütün
     il ve ilçelerde Kaymakam aşkanlığında
     Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma va-
     kıfları bulunmaktadır.
     Şimdi Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç
     durumda bulunan kanunla kurulu sos-
     yal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan
     ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alma-
     yan gıda Yardımı, yakacak yardımı, ba-
     rınma yardımı, sosyal destek diye tabir
     edilen nakdi para yardımları, eğitim yar-
     dımı ve sağlık yardımları vardır.

      Bunun dışında Proje ofisimiz tarafından
     “Yalnız değilsiniz, yeteriz yetişiriz” pro-
     jemizle yetim ve öksüz öğrencilerimize
     yönelik çalışmalarımız, “Hoş geldin dün-
     yaya bebek” projemizde doğum yapan
     yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yeni
     doğan seti ve hastane ziyaretimiz, “Has-
     ta yatağı” projemizle yatalak hastaları-
     mıza yatak dağıtımı vb birçok projeleri-
     miz Kaymakamlığımızca devam ediyor.
     Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve
     Dayanışma Vakfı olarak yine çeşitli iş
     kolu ve sektörlerde faaliyet alanı içerisi-
     ne giren iş kurma proje destekleri ki biz
     buna Gelir Getirici Proje Yardımları diyo-
     ruz ve bunun yanında istihdam projele-
     ri yapmaktayız.
                       tüm bu yukarıda saydığım kitleyi de içi- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Va-
     Yeşil kartta sorunlar yaşanıyor mu? ne alarak “Genel Sağlık Sigortası” adı al- kıfları ile Sosyal Güvenlik Kurumları’na
     Bilindiği üzere; 01 Ocak 2012 tarihin- tında bir birim oluşturuldu. Hane geliri  giderek bilgi almaları kulaktan dolma
     den itibaren artık devletimiz tüm vatan- ilgili kişinin araç - tapu kayıtlarına ait ra- bilgiler ile hareket etmemelerini ve ke-
     daşlarımızı sağlık güvencesi kapsamına  yiç bedelleri ve bunlara bağlı olan diğer  sinlikle yetkili kişilerden bilgi almalarını
     almak üzere, 5510 sayılı Kanun ile Genel  gelirleri toplantı ve aynı hane içerisin- ve yakinen gündemi takip etmelerini
     Sağlık Sigortası adı altında bir platform  de yaşayan kişi sayısına bölünerek G-0,  tavsiye ediyorum.
     üzerinde toplandı. Bu platformda her- G-1, G2, G3 olmak üzere sınıflara ayrıldı.
     kes yer alıyor. 01/01/2016 tarihinden  Brüt asgari ücretin 1/3’nün altında olan- Kastamonu ya da yakın çevrede bulunan
     önce malumunuz üzere 3816 sayılı öde- lar ki biz bunlara G-0 diyoruz primleri  Gümüşhaneli hemşerilerimiz ile bir araya
     me gücü olmayan vatandaşların tedavi  devletimiz tarafından karşılanmaktadır.  gelebiliyor musunuz?
     giderlerinin yeşil kartlar üzerinden kar- Brüt asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret  Bende Gümüşhanecilik milliyetçiliği
     şılanıyordu. Pekala işsizler, sigortasız ça- arasında veya iki katı, iki katından faz- oldukça fazladır. Mayası ve karakteri
     lışanlar, bekar kızlarımız, 18 yaşını geçen  la olanlar ise kendi primlerini kendileri  sağlamdır bizim yöre insanın. Nerede
     okumayan erkek çocuklarımız bu grup- yatırmaktadırlar. Bu sistem de kayıt dışı,  olursa olsun bir hemşerimizi gördüğüm
     taki kişiler kayıtsızdı ve tedavi giderleri  yasal olmayan bu sürecin önünü kesti.  zaman duygulanırım, mutlu olurum ve
     başkaları üzerinden kayıt dışı ve yasal  Şuanda Genel Sağlık Sigortası ile ilgili  elimden gelen bir şey varsa mutlaka
     olmayan yollarla yapılmaktaydı, bu da  ben ve ekibim herhangi bir sorunla kar- yardımcı olurum. Görev yaptığım yer-
     ülke ekonomisinde zedelenmelere yol  şılaşmadık lakin burada en önemli olan  lerde araştırıp, nerde hemşerimiz varsa
     açmakta iken; 01/01/2016 tarihinde  vatandaşların il ve ilçelerde bulunan  ziyaret etmeye gayret ederim. Kasta-


                            Gümüşhane
                          IZYON    13 Haziran 2016
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20