Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

Geçmişten Günümüze GÜMÜŞHANE...


          oma ve Bizans dönemle-   Erzurum ve Erzincan Emir Habib Bin  Gümüşhane, Trabzon Rum İmpa-
          rinde yörede kurulu ken-  Mesleme tarafından Bizanslılardan  ratorluğunun  fethedilmesinden
          te Argyropolis (Yunanca  geri alındı. Halife Hz. Ali zamanında  sonra Osmanlı hakimiyetine girmiş
     R argyros: “gümüş” ve polis:     (656-661), Muaviye ile olan müca-  ve bu hakimiyet 1461’den 1467’ye
      “kent” demektir.) adı verilmiştir. Yö- deleler ile iç isyanlarla uğraşılması  kadar sürmüştür. Bu tarihten sonra
      redeki savaşların asıl sebepleri tarihi  sebebiyle bölgede yeniden Bizans  Gümüşhane Akkoyunluların ha-
      bir ticaret yolu üzerinde bulunması  egemenliği başladı.       kimiyetine girmiştir. Bu hakimiyet
      ve madenleriyle ün yapmış olması-                   1473 yılında Fatih ile Uzun Hasan
      dır.                Çağrı Bey’in 1016 yılında Anado- arasında vuku bulan Otlukbeli Sa-
                       lu’ya yaptığı ilk akın sırasında Gü-
      7.yüzyıl sonları ile 8. yüzyıl başla- müşhane’ye kadar geldiği bilinmek- vaşıyla sona ermiştir. Gümüşhane
      rında bölge Emevi-Bizans ve Ab-  tedir. 1058’de Tuğrul Bey’in ordusu  ilinin kuzeyindeki “Kharşit” ilk Os-
      basi-Bizans arasında birkaç defa el  İbrahim Yinal komutasında Trab- manlı belgelerinde “Khas-Rudu çayı
      değiştirmiştir.          zon’a kadar akın yaparken Gümüş-  orta ve yukarılarındaki Torul ve Ca-
                       hane’yi de ekonomik yönden önem   nıca (Gümüşhane’nin eski adı) ke-
      Halife Hz. Ömer zamanında (634-  arzettiği için fethetmiştir.    siminde Akkoyunlular’a bağlı Orto-
      644) Erzincan ve Erzurum Arapla-                    doks-Apkazlı (Abaza) “Torul Beyliği”
      rın eline geçince Gümüşhane’de   Türkmen akınları olmadan önce Ha-  1474’de (veya 1478) Fatih’in Amas-
      bu egemenliği tanıdı. Ancak bu   zarlar ve Peçenekler ile Çepni Türk  ya’dan gönderdigi bir ordu kolu ta-
      egemenlik fazla sürmeden bölge- oymakları bölgeye yerleşmişlerdir.  rafından fethedilmiştir.
      de yeniden Bizans egemenliği sağ- Çepniler 24 Oğuz boyundan biri
      landı. Halife Hz. Osman zamanında  olup Anadolu’nun fethi ve Türkleş- Kanuni Sultan Süleyman (1520-
      (644~656) Gümüşhane, Bayburt,   mesinde önemli rol oynamışlardır.  1566) İran seferi sırasında gümüş


     Fotoğraf : Recep Ergin                             Gümüşhane
                           IZYON    4 Haziran 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11