Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

madeninin bulunduğu Eski Gümüş-  Gümüşhane’de doğan her çocuğun   rin yeterince işletilmemesi sebebiy-
     hane yöresinin imar edilmesini em- gümüşten kaşığının, çatalının ve ta- le de göç başlamıştır. Böylece şehir
     retmiş, böylece buraya ev ve Süley- bağının olduğu rivayet edilir. Şehrin  harap olmaya ve nüfus azalmaya
     maniye Camii yapılmıştır.     nüfusunun her geçen gün artma-   başlamıştır. 1829 ve 1877-1878 Os-
                       sında coğrafi konumunun, tarihi   manlı-Rus Savaşı ile 7 Temmuz 1916
     1647’de Gümüşhane’yi ziyaret eden  ipek Yolu üzerinde bulunmasının ve  tarihlerinde Rusların Doğu Anadolu
     Evliya Çelebi, buralarda gümüş ma- madenlerinin önemli rolü olmuştur. ve Doğu Karadeniz’de yaptıkları iş-
     deninin çok olduğunu, çalışır ve                    galler ve bunun sonucundaki göç-
     boşaltılmış durumda 70 kadar ocak  Gümüşhane 19. yüzyılda Trabzon’a  ler Gümüşhane’de hayat bırakma-
     bulunduğunu bildirir. Yine bu ocak- bağlı bir sancaktı. Doğu Karade- mıştır.
                       niz’in iç kesimlerinde yer alan Gü-
     lardan 7 koldan kurşunsuz gümüş  müşhane Sancağı kuzeyde Trabzon  Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanla-
     cevheri çıkarıldığını ve bu şehirde  merkez sancağı, doğuda ve güney- rında Erzurum Eyaletine bağlı iken
     Emin Mahallesinde darphane ol-   de Erzurum Vilayeti, batıda Sivas  sonraları Trabzon’a bağlanan Gü-
     duğunu yazarak üzerinde “Azze   Vilayeti ile çevriliydi. 19. yüzyıla  müşhane sancağı 20 Nisan 1924 ve
     nasrahu daraba fi catha” (Canca’da  kadar rahat bir hayat sürdüren Gü- 491 sayılı kanunun 89.maddesinde
     basılmıştır) yazılı birkaç akçenin  müşhane yöresi, savaşlar nedeniyle  “Vilayet” başlığı altındaki kanunla
     kendisinde olduğunu bildirir.   tedirginlik içine düşmüş, madenle- 1925 yılında il olmuştur.                            Gümüşhane
                          IZYON    5 Haziran 2016
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12