Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

tekstil ve endüstride, büyük merkezi  yakan sistemlerdir, ayrı bir yer teşkil et- men düşerse kışın en kötü gününde fi-
     yerleşim tesislerinde, kısacası her yerde  mektedir. Avrupa kazanları ile rekabet  deler ölür ve seracı o yıl en büyük zararı
     kullanılmaktadır.         etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için  görerek batar.
                       yüksek verimli İSO, TSE, ve CE belgeli
     Sıcak su kazanları ise; kalorifer sistem-               Yukarıda ifade ettiğim gibi bunlar çok
     leri ile bina ısıtılmasında, tarımda, sera  kazanlar üretmekteyiz.  özel kazanlardır. Tam otomatik PLC
     ısıtma sistemlerinde vs... kullanılmakta- Yurt içinde genelde en ucuz yakıt kömür  kontrollüdür ve elemanlar sadece bant
     dır.                olduğundan kömür yakan sistemler  ile kazan bunkerine kömürü yüklerler.
     Bu kazanlar gaz, motorin ve katı yakıt  kullanılmaktadır. Bu kazan kapasiteleri  Geri kalan sistem de ise tam otomatik
     kömürü ile çalışan sistemler olarak, ken- çok büyüktür. Örneğin; Antalya şartla- hidrolik ünite ile çalışarak, ileri itimle kö-
                              2
     di içlerinde ve aynı üretim modelinde  rında 100 bin m bir sera ısıtmasında,  mürü fan sistemi ile yakar ve çıkan külü
     değişik projeler de üretebilir.  15.000.000 Kcal/h kazan kapasitesi, yani  römork üzerine kendi yükler.
                       gecede bir kamyon kömür yandığı dü- Firmamızda bulunan kazan sistemleri-
     Sistemin işleyişi nasıl oluyor, üretimi neye  şünülürse, kazanların büyüklüğü ve bu
     göre yapıyorsunuz?         kömürün kazana aktarılması, külün dı- nin yedek yanma hücresi, başka firma-
                                         larda bulunmamaktadır. Sistemin biri
     Firmamızın kuruluşu eski olduğu için,  şarı atılması vs. sistemin büyüklüğü ve  arızalansa bile diğer ünite yanmaya de-
     müşterilerimiz tarafından tercih sebebi  önemini göstermektedir. İşte bu kazan  vam etmektedir.
     oluyoruz. Yapılan imalatlarda aldığımız  sisteminin patentini tamamen kendi
     müşteri memnuniyeti, internetten ge- beyin ürünümüz olarak üretmekteyiz. Üretimlerimizden çıkan test raporları
     len talepler, yurtiçi ve yurtdışından ge-               ve kalite - yedekleme sistemleriyle ilgi-
     len müşteriler, fuar organizasyonlarında  Sera ısıtma sistemlerinin kalbi ısı mer- li tecrübe ile müşterilerimizin kalbinde
     yaptığımız reklamlar ve sektör ile ilgili  kezleridir. Seralarda genellikle gece  birinci sırada yer almayı başardık. Bu
     açılan ihalelerin doğru takibi ile iş teda- gündüz durumu vardır. Örneğin; doma- kazanlar ise firmamıza ait patentli
     riki yapmaktayız.         tes üretiminde 15-16 °C sabit ısı düzgün  üretimlerdir.
                       olmalıdır. Bu da sera içi sıcaklık otomas-
     Çiftçiler için ürettiğiniz özel bir kazan var,  yonu ile olmaktadır. Bu ısı herhangi bir  Kömürün yanması hava kirliliğine sebep
     diğer kazanlardan farkı nedir? Sera ısıtma  arıza nedeni ile 5-6 °C ye düştüğünde  oluyor mu, bunun önleminin nasıl alıyorsu-
     sistemlerinden biraz bahseder misiniz? bitki strese girer ve 15 gün büyümez.  nuz?
     Çiftçiler için sera ısıtma sistemlerinde  Yeni bir döl vermez, yani açacağı çiçek  Bu soru çok önemli ve teknik bir soru…
     kullanılan kazanlar yurt dışına yaptı- açmaz. Düşünün her fidede 500-600  Gecede bir kamyon kömür yanacak ve
     ğımız ve genelde doğalgaz+ motorin  gram domates olmaz. Eğer bu ısı tama- havayı kirletmeyeceksin… Tabi iki önle-

                            Gümüşhane
                          IZYON    7 Haziran 2016
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14