Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile TSK  bizim sırtımızda kaldı.     olamaz.
      içerisindeki devrimci ordu mensupları  Bakınız, mahal mahkemesi mahkum
      vardı. 12 Mart Muhtırası bu sebeple  etmiş ve karar temyiz edilmiştir. Aka- “Devrimci subaylar da vardı” dediniz.
                                         Onlar bir ceza aldılar mı?.. Neden sadece
      verilmiştir. Muhtıranın özünde Türki- binde Askeri Yargıtay kararı oy birli- Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edil-
      ye’nin Marksist - Leninist sisteme geç- ği ile onaylamıştır. Daha sonra Askeri  miştir?
      mesini önleme gayesi vardı ve nitekim  Yargıtay Genel Kuruluna gitmiş ve  Hepsi mahkum oldular ve ordudan
      önlenmiştir. Aksi halde bir gece darbe- tekrar onaylanmıştır. Kafi gelmemiş  ihraç edildiler. Faruk Gürler’in Genel
      si ile Türkiye’de Marksist - Leninist yö- ve dosyalar Anayasa Mahkemesi’ne  Kurmay Başkanlığı ortadan kalktı.
      netim ilan edilir ve Türkiye iç savaşın  gönderilmiştir. Anayasa Mahkeme- Çünkü, kendisi de organizatörlerden
      içinde olurdu. 12 Mart Muhtırası Tür- si ise ‘’Bu benim görevim değildir,  biri idi.
      kiye’yi bir noktadan almış ve başka bir  TBMM’nin görevidir’’ diyerek kabul
      noktaya getirerek Marksist - Leninist  etmemiştir. Son olarak dava dosyaları  Neden idam edilmediler, çünkü el-
      sistemden kurtarmıştır.      TBMM’ne intikal etmiştir ve TBMM  lerine silah alıp yönetime müdahale
                                         etmediler, yerlerinde oturdular. Ordu
      Alınan kararların günümüzde de hala  de bu kararları onaylamıştır. Görül- İli Fatsa İlçesinde bazı olaylar yaşandı.
      sorgulandığını görüyoruz. Sizce doğru bir  düğü gibi kontrol mekanizmalarının  Nurhak Dağları’nda silahlı kuvvetler
      karar mıydı?            hepsinden geçmiş karalardır ve bu se- ile gençler arasında iki gün savaş ya-
      O dönem Türkiye çok karışıktı; 12  beple “yanlıştır” denilemez.   şanmıştır. Neticede Mahir Çayan ve
      Mart Muhtırası verilmiş ve sıkıyöne- Hiçbir hakim ve savcı idam cezaları- arkadaşları orada öldürülmüştür.
      tim mahkemeleri kurulmuştu. Ben  nı istemez, fakat kanun emrediyorsa
      de sıkıyönetim mahkemelerinde savcı  gereği yapılmalıdır. O günün hakim  27 Mayıs idamları ile 1971 idamlarının
      olarak görev aldım. Bölücü, bölgeci,  ve savcıları da gereğini yapmıştır. Bu  bir ilgisi olmadığını belirttiniz...
      mezhepçi ve ırkçı davalardı. Kimse bu  nedenle de burada hakimleri ve savcı- Doğrudur, 27 Mayıs idamları bir ih-
      davaları kabullenmek istemiyordu ve  ları suçlu göstermenin bir açıklaması  tilalin neticesidir. Hatta ihtilalin de

                             Gümüşhane
                           IZYON    8 Mart 2016
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15