Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

Geçmişten Günümüze GÜMÜŞHANE...

           oma ve Bizans dö-  egemenlik fazla sürmeden bölgede  den önem arzettiği için fethetmiş-
           nemlerinde   yörede  yeniden Bizans egemenliği sağlan-  tir.
           kurulu kente Argy-   dı. Halife Hz. Osman zamanında
     R ropolis (Yunanca ar-       (644~656) Gümüşhane, Bayburt,    Türkmen akınları olmadan önce
      gyros: “gümüş” ve polis: “kent”  Erzurum ve Erzincan Emir Habib  Hazarlar ve Peçenekler ile Çepni
      demektir.) adı verilmiştir. Yöredeki  Bin Mesleme tarafından Bizans- Türk oymakları bölgeye yerleşmiş-
      savaşların asıl sebepleri tarihi bir  lılardan geri alındı. Halife Hz. Ali  lerdir. Çepniler 24 Oğuz boyun-
      ticaret yolu üzerinde bulunması ve  zamanında (656-661), Muaviye ile  dan biri olup Anadolu’nun fethi ve

      madenleriyle ün yapmış olmasıdır. olan mücadeleler ile iç isyanlarla  Türkleşmesinde önemli rol oyna-
                       uğraşılması sebebiyle bölgede ye- mışlardır.
      7.yüzyıl sonları ile 8. yüzyıl başla- niden Bizans egemenliği başladı.
      rında bölge Emevi-Bizans ve Ab-                  Gümüşhane, Trabzon Rum İm-
      basi-Bizans arasında birkaç defa el  Çağrı Bey’in 1016 yılında Ana- paratorluğunun fethedilmesinden
      değiştirmiştir.          dolu’ya yaptığı ilk akın sırasında  sonra Osmanlı hakimiyetine gir-
                       Gümüşhane’ye kadar geldiği bilin-  miş ve bu hakimiyet 1461’den
      Halife Hz. Ömer zamanında (634-  mektedir. 1058’de Tuğrul Bey’in  1467’ye kadar sürmüştür. Bu ta-
      644) Erzincan ve Erzurum Arap- ordusu İbrahim Yinal komutasında  rihten sonra Gümüşhane Akko-
      ların eline geçince Gümüşhane’de  Trabzon’a kadar akın yaparken  yunluların hakimiyetine girmiştir.
      bu egemenliği tanıdı. Ancak bu  Gümüşhane’yi de ekonomik yön-   Bu hakimiyet 1473 yılında Fatih


                             Gümüşhane
                           IZYON    4 Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11