Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

ile Uzun Hasan arasında vuku bu-  kadar ocak bulunduğunu bildirir.  ve güneyde Erzurum Vilayeti, batı-
     lan Otlukbeli Savaşıyla sona ermiş- Yine bu ocaklardan 7 koldan kur- da Sivas Vilayeti ile çevriliydi. 19.
     tir. Gümüşhane ilinin kuzeyindeki  şunsuz gümüş cevheri çıkarıldığını  yüzyıla kadar rahat bir hayat sür-
     “Kharşit” ilk Osmanlı belgelerinde  ve bu şehirde Emin Mahallesin- düren Gümüşhane yöresi, savaşlar
     “Khas-Rudu çayı orta ve yukarıla- de darphane olduğunu yazarak   nedeniyle tedirginlik içine düşmüş,

     rındaki Torul ve Canıca (Gümüşha- üzerinde “Azze nasrahu daraba fi  madenlerin yeterince işletilmemesi
     ne’nin eski adı) kesiminde Akko- catha” (Canca’da basılmıştır) yazılı  sebebiyle de göç başlamıştır. Böy-
     yunlular’a bağlı Ortodoks-Apkazlı  birkaç akçenin kendisinde olduğu- lece şehir harap olmaya ve nüfus
     (Abaza) “Torul Beyliği” 1474’de  nu bildirir.           azalmaya başlamıştır. 1829 ve
     (veya 1478) Fatih’in Amasya’dan  Gümüşhane’de doğan her çocu-   1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
     gönderdigi bir ordu kolu tarafın-                 ile 7 Temmuz 1916 tarihlerinde
     dan fethedilmiştir.        ğun gümüşten kaşığının, çatalının  Rusların Doğu Anadolu ve Doğu
                       ve tabağının olduğu rivayet edilir.  Karadeniz’de yaptıkları işgaller ve
     Kanuni Sultan Süleyman (1520-  Şehrin nüfusunun her geçen gün  bunun sonucundaki göçler Gü-
     1566) İran seferi sırasında gümüş  artmasında coğrafi konumunun,  müşhane’de hayat bırakmamıştır.
     madeninin bulunduğu Eski Gü-  tarihi ipek Yolu üzerinde bulunma-
     müşhane yöresinin imar edilmesi-  sının ve madenlerinin önemli rolü  Osmanlı hakimiyetinin ilk zaman-
     ni emretmiş, böylece buraya ev ve  olmuştur.             larında Erzurum Eyaletine bağlı
     Süleymaniye Camii yapılmıştır.                     iken sonraları Trabzon’a bağla-
                       Gümüşhane 19. yüzyılda Trab-   nan Gümüşhane sancağı 20 Ni-
     1647’de Gümüşhane’yi ziyaret   zon’a bağlı bir sancaktı. Doğu  san 1924 ve 491 sayılı kanunun
     eden Evliya Çelebi, buralarda gü- Karadeniz’in iç kesimlerinde yer  89.maddesinde “Vilayet” başlığı
     müş madeninin çok olduğunu,   alan Gümüşhane Sancağı kuzeyde   altındaki kanunla 1925 yılında il

     çalışır ve boşaltılmış durumda 70  Trabzon merkez sancağı, doğuda  olmuştur.

                            Gümüşhane
                          IZYON    5 Mart 2016
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12