Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

Uzun süre genel başkan yardımcılığı
     yaptım. Daha sonra 1982 seçimlerin-
     de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
     vekil olarak girdim. Vekilliğimin son
     dönemine doğru ise 51. Hükümette
     Devlet Bakanı oldum. Sonrasında ise
     politikayı noktaladım.

     Bir dönem tıp eğitimi almış, fakat ka-
     davralara karşı hassasiyetinizden dolayı
     bırakmışsınız...
     Vefat etmiş insanların cenazelerine
     karşı bir soğukluğum oldu. Savcı ol-
     duktan sonra meslek icabı, sürekli
     cenazelerle karşılaştım. Otopsiler, ka-
     zalar... Bir kadavrada başında baygın-
     lık geçirdim. Ceset fazla beklemişti ve
     kokusuna dayanamadım. Sonrasında
     ise savcılık yapmak istemedim. Mes-
     lek hayatımın altıncı yılında Kıbrıs
     Barış Kuvvetleri Mahkemesi’ne askeri                  lumda şu an ciddi bir huzursuzluk söz
     hakim olarak atandım ve savcılığımı                  konusu değilse bunun temelinde 12
     böylece noktalamış oldum.                       Mart 1971 sıkıyönetim komutanları,

     Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde birçok               savcıları, hakimleri ve görevlilerinin
     görev aldınız. Biraz bahseder misiniz?                 dirayetleri bulunmaktadır.
     Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde                   Ağır görevlerdi; mahkum olanlar,
     1961 yılında hakim üsteğmen olarak                   idama mahkum olup cezaları tasdik
     göreve başladım. 1971 Sıkıyönetimine                  olanlar... Gönlümüz hiçbir zaman
     kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı                   idamdan yana olmamıştır, ancak sıkı-
     savcılığı yaptım. 12 Mart 1971 sıkıyö-                 yönetim mahkemesi idama mahkum
     netimi ile Ankara Sıkıyönetim Komu- kurduk. Kırk beş gün sonra parti ka- etmiştir, Askeri Yargıtay idamı onayla-
     tanlığı askeri savcılığına atandım. Baş- patıldı. Birkaç ay sonra Doğru Yol Par- mış ve takiben TBMM bazı isimlerin
     savcımız saygı duyduğumuz bir hakim  tisi’ni kurduk ve uzun bir süre genel  infaz kararını onaylamıştır. O dönem-
     albay arkadaşımızdı ve on bir kişilik  başkan yardımcılığı yaptım. Ankara  de herkesin bildiği gibi Deniz Gezmiş,
     bir kadroyduk.
                       Keçiören bölgesinden milletvekili ol- Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan gibi genç
     Büyük Türkiye Partisi Genel Sekreter  dum ve takiben 51. Hükümette devlet  isimler idam edilmiştir. Keşke bu olay-
     Yardımcılığı ve Doğru Yol Partisi Genel  bakanı oldum.        lar olmasaydı ve kimse idam edilme-
     Başkan Yardımcılığı yaptınız. Üstelik 51.  1971 yılında sıkıyönetim mahkeme- seydi, fakat o günün şartlarını bugün
     Hükümet döneminde de Devlet Bakanıydı-                 değerlendirecek olursak, o idamlar ol-
     nız. Siyasete girişiniz nasıl oldu? sinde askeri savcı olarak görev aldınız.  masaydı Türkiye de bugün bu noktada
     12 Mart 1971 tarihini takiben, o dö- O yıllar hakkında çok şey duyuyoruz  olamazdı.
     nemin sol basını bizi hedef aldı ve  fakat bir de sizden dinlemek isteriz...
     “meşhur savcı” haline getirdiler. Keş- Toplum her gün sokaklardaydı. Hü- Sayın Bakanım, 12 Mart muhtırasının ve-
     ke olmasaydı, ama dönemin şartları  kümete karşı bir darbe oldu olacak  rilme sebebi bu karışıklık diyebilir miyiz?
     vardı. Siyasal partiler kurulurken, nur  durumdaydı. Bu harekette Ankara,  Silahlı kuvvetler müdahale etmek
     içinde yatsın, Sayın Süleyman Demi- İstanbul, Adana ve Erzurum sıkıyö- üzereydi. Türk toplumu, bir ihtilal ile
     rel’den teklif aldım. Konuştuk. Dışa- netim komutanlığı söz konusu idi. O  normal yönetimden Marksist - Leni-
     rıda boş durmanın bir mantığı olma- dönemin komutanlarından Allah razı  nist yönetime geçmek üzereydi. Bir kı-
     dığını söyleyerek beni partiye davet  olsun diyorum, çünkü Türkiye’nin  sım Marksist - Leninist gruplar Çin’e
     etti. Öncelikle ailemle görüştüm ve  içinde bulunduğu şartlara göre değer- bağlı olarak, bir kısmı ise Rusya’ya
     onaylarını aldıktan sonra Sayın Demi- lendirecek olursak Türk toplumunu  bağlı olarak bu ihtilali gerçekleştir-
     rel ile birlikte Büyük Türkiye Partisi’ni  belli bir noktaya oturtmuşlardır. Top- me iddiasındaydılar. Önderliğinde ise

                            Gümüşhane
                          IZYON    7 Mart 2016
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14