Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

oma ve Bizans dönemlerinde  Kanuni Sultan Süleyman (1520-
                          yörede kurulu kente Argyropolis 1566) İran seferi sırasında gümüş ma-
                          (Yunanca argyros: “gümüş” ve  deninin bulunduğu Eski Gümüşhane
                      R polis: “kent” demektir.) adı ve- yöresinin imar edilmesini emretmiş,
                       rilmiştir. Yöredeki savaşların asıl sebepleri  böylece buraya ev ve Süleymaniye Camii
                       tarihi bir ticaret yolu üzerinde bulunması  yapılmıştır.
                       ve madenleriyle ün yapmış olmasıdır.
                        7.yüzyıl sonları ile 8. yüzyıl başların- 1647’de Gümüşhane’yi ziyaret eden
                       da bölge Emevi-Bizans ve Abbasi-Bizans  Evliya Çelebi, buralarda gümüş madeni-
                       arasında birkaç defa el değiştirmiştir. nin çok olduğunu, çalışır ve boşaltılmış
                        Halife Hz. Ömer zamanında (634- durumda 70 kadar ocak bulunduğunu
                       644) Erzincan ve Erzurum Arapların eli- bildirir. Yine bu ocaklardan 7 koldan
                       ne geçince Gümüşhane’de bu egemenliği  kurşunsuz gümüş cevheri çıkarıldığını ve
                       tanıdı. Ancak bu egemenlik fazla sürme- bu şehirde Emin Mahallesinde darphane
                       den bölgede yeniden Bizans egemenliği olduğunu yazarak üzerinde “Azze nasra-
                       sağlandı. Halife Hz. Osman zamanın- hu daraba fi catha” (Canca’da basılmıştır)
                       da (644~656) Gümüşhane, Bayburt,  yazılı birkaç akçenin kendisinde olduğu-
                       Erzurum ve Erzincan Emir Habib Bin  nu bildirir.
                       Mesleme tarafından Bizanslılardan geri  Gümüşhane’de doğan her çocuğun
                       alındı. Halife Hz. Ali zamanında (656-
                       661), Muaviye ile olan mücadeleler ile iç  gümüşten kaşığının, çatalının ve tabağı-
                       isyanlarla uğraşılması sebebiyle bölgede  nın olduğu rivayet edilir. Şehrin nüfu-
                       yeniden Bizans egemenliği başladı. sunun her geçen gün artmasında coğrafi
                        Çağrı Bey’in 1016 yılında Anadolu’ya  konumunun, tarihi ipek Yolu üzerinde
                       yaptığı ilk akın sırasında Gümüşhane’ye  bulunmasının ve madenlerinin önemli
                       kadar geldiği bilinmektedir. 1058’de rolü olmuştur.
                       Tuğrul Bey’in ordusu İbrahim Yinal ko- Gümüşhane 19. yüzyılda Trabzon’a
                       mutasında Trabzon’a kadar akın yapar- bağlı bir sancaktı. Doğu Karadeniz’in iç
                       ken Gümüşhane’yi de ekonomik yönden  kesimlerinde yer alan Gümüşhane San-
                       önem arzettiği için fethetmiştir. cağı kuzeyde Trabzon merkez sancağı,
                        Türkmen akınları olmadan önce Ha- doğuda ve güneyde Erzurum Vilayeti,
                       zarlar ve Peçenekler ile Çepni Türk oy- batıda Sivas Vilayeti ile çevriliydi. 19.
                       makları bölgeye yerleşmişlerdir. Çepniler  yüzyıla kadar rahat bir hayat sürdüren
                       24 Oğuz boyundan biri olup Anado-
                       lu’nun fethi ve Türkleşmesinde önemli  Gümüşhane yöresi, savaşlar nedeniyle
                       rol oynamışlardır.        tedirginlik içine düşmüş, madenlerin
                        Gümüşhane, Trabzon Rum İmpa- yeterince işletilmemesi sebebiyle de göç
                       ratorluğunun fethedilmesinden sonra  başlamıştır. Böylece şehir harap olma-
                       Osmanlı hakimiyetine girmiş ve bu ha- ya ve nüfus azalmaya başlamıştır. 1829
                       kimiyet 1461’den 1467’ye kadar sürmüş- ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile
                       tür. Bu tarihten sonra Gümüşhane Ak- 7 Temmuz 1916 tarihlerinde Rusların
                       koyunluların hakimiyetine girmiştir. Bu Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de
                       hakimiyet 1473 yılında Fatih ile Uzun yaptıkları işgaller ve bunun sonucundaki
                       Hasan arasında vuku bulan Otlukbeli  göçler Gümüşhane’de hayat bırakmamış-
                       Savaşıyla sona ermiştir. Gümüşhane ili- tır.
                       nin kuzeyindeki “Kharşit” ilk Osmanlı  Osmanlı hakimiyetinin ilk zaman-
                       belgelerinde “Khas-Rudu çayı orta ve  larında Erzurum Eyaletine bağlı iken
                       yukarılarındaki Torul ve Canıca (Gü-
                      > FOTOĞRAFLAR RECEP ERGİN müşhane’nin eski adı) kesiminde Akko- ne sancağı 20 Nisan 1924 ve 491 sayılı
                                       sonraları Trabzon’a bağlanan Gümüşha-
                       yunlular’a bağlı Ortodoks-Apkazlı (Aba-
                       za) “Torul Beyliği” 1474’de (veya 1478) kanunun 89.maddesinde “Vilayet” başlı-
                       Fatih’in Amasya’dan gönderdigi bir ordu ğı altındaki kanunla 1925 yılında il ol-
                                       muştur.
                       kolu tarafından fethedilmiştir.

                                              EYLÜL 2017      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12