Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

HABER        İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu        Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
        İstanbul Gümüşhane Dernekler  Ataşehir İlçesi’nden Mecidiyeköy  den Köse Havaalanı yapılması
        Federasyonu  2014-2015  yıl- merkezine taşınmıştır.      için talepte bulunulmuştur. Sayın
        larında  aşağıdaki  faaliyetleri  3- Karadeniz Konfederasyonu Baş- Başbakanımızın konuya ilişkin
        gerçekleştirmiştir:       kan Yardımcısı ve Türkiye STK Ku- olarak Ulaştırma Bakanına verdiği
        1- Yönetim Kurulumuz Genel Ku-  rucu ve Başkan Yardımcısı görev- talimatın ve konunun takipçisi ol-
        rul sonrası Federasyonunun gerekli  leri devralınmıştır.     acağımızı kamuoyuna bildirmek
        resmi prosedürlerini tamamlamak  4- Sayın Başbakan Ahmet DAVU- isteriz.
        üzere gözden geçirerek yapılması  TOĞLU ile STK buluşmasına  5- Federasyonumuzun ev sahip-
        gereken işleri tamamlamıştır.  katılarak, Sayın Başbakanımızın  liğinde tüm sivil toplum kuru-
        2- Federasyon Genel Merkezimiz  masamıza teşrifinde kendilerin- luşlarının, Konfederasyon Yöne-
                                         timi ve Karadeniz Konfedarasyon
                                         kuruluşları ile katılımcılara, İs-

         Tahsin Söğüt Kimdir?                       tanbul eski valimiz Hüseyin Avni
                                         Mutlu beyin de katıldığı yemekli
                                         toplantı düzenlenmiştir.
         1956 yılında Gümüşhane Merkez Yayladere Köyü’nde dünyaya gel-  6- İstanbul’da bulunan eğitimcil-
         di. İlkokulu Yayladere Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini    erimizi bir araya getirerek tanıştır-
         Gümüşhane ve İstanbul’da tamamladı. Dışarıdan lise        mak amacıyla “Eşraf Osmanlı Mut-
         programına devam etti. 14 yaşında Gümüşhane ve          fağı”nda geniş katılımlı bir kahvaltı
         Trabzon’da iş hayatına atıldı. Vatani görevini 1978       programı gerçekleştirilmiştir.
         yılında Harp Akademisinde tamamladı. 1990 yılına        7- Eğitim Komisyonu Başkanı Rem-
         kadar inşaat taşeronluğu yaptı ve aynı yıl Söğüt         zi İLHAN tarafından Gümüşhane-
         Yıldız İnş. Ltd. Şti. kurarak inşaat müteahhitliği        li Eğitimciler ve Akademisyenler
         yapmaya başladı. Halen bu alanda çalışmaları-          Platformu kurulmuştur.
         na devam etmektedir.                       8- İtalya, Polonya, Portekiz, Bul-
                                         garistan, Romanya ve Portekiz
         İş hayatına paralel olarak Gümüşhane Yay-            Üniversitesi ile Avrupa Birliği
         ladere Köyü Derneği’nde kurucu üyelik, Üm-            Hibe Projesi kapsamında; Eğitim
         raniye Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlık          ve İş Alanlarında İyi Uygulama-
         yaptı. Dernekte 11 yıl çeşitli kademelerde         ların Transferi konulu çalışma-
         Yönetim Kurulu Üyeliği, Karadeniz Sivil Toplum          lar yapılmış olup, ilgili ülkelerle
         Örgütleri Birliği’nde (KASTOB) Kurucu Üyelik,          temaslar devam etmektedir.
         Başkan Yardımcılığı ve Genel Saymanlık, Tür-           9– GÜDEF olarak İstanbul’daki
         kiye Sivil Toplum Örgütleri Birliği Kurucu Üyeliği        bazı özel üniversitelerle anlaşma
         görevlerinde bulundu.                      yapılmış olup, üniversiteyi ka-
                                         zanan Gümüşhaneli öğrencilere
         Tahsin Söğüt, Gümüşhane Spor Kulübü Yönetim           kazandığı bursuna ilave olarak;
         Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra son 2 dönemdir        Gelişim Üniversitesi % 15, Nişan-
         Gümüşhane Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı         taşı Üniversitesi % 10, Biruni
         yapmaktadır. Kendisinin  bilinmeyen bir yönünü de        Üniversitesi % 5 indirim yapması
         belirtmek gerekirse, Sayın Söğüt, 1978 yılında “Sev-       sağlanmış, yeni dönemde diğer
         enlerin Çilesi” adlı senaryoyu yazmış, senaryo Sezer       üniversiteler ile indirim anlaşma-
                                         ları sağlanmaya devam edecektir.
         Film tarafından filme çekilmiştir. Baş rollerini Kadir
         inanır ve Perihan Savaş’ın oynadığı film sinema tari-      10- İl derneklerimizden katılan
                                         gençlerimizce GÜDEF Gençlik Kol-
         himizin önemli eserleri arasında yerini almıştır.        ları kurulmuş, yine bu gençlerim-
         Tahsin Söğüt evli ve üç çocuk babasıdır.     6        EYLÜL 2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13