Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

iz arasından GÜDEF folklor ekibi  bilgileri ve kayıtlarının güncelleme  narak kendilerine gerekli hizmetler
      oluşturulmuştur.         çalışmaları yapılmıştır.     verilmiştir.
      11– Yapılan çalışmalar neticesinde,  19- Federasyona bağlı il dernekler- Bunun yanı sıra hayır kurumlarına,
      136 derneğimiz de katkılarıyla  inin tabela tasarım çalışmaları  spor kulüplerine, yazarlara, san-
      lise ve üniversite çağındaki yetim- yapılarak bölge başkanlığı ve şube  atçılara, yerel ve ulusal basına, faal-
      öksüz öğrencilerimiz tespit edilmiş,  başkanlıklarının uygun gördükleri  iyet yapan derneklere, vakıflara ve
      kendilerine gerekli eğitim yardımı  yerlere asılmıştır.      buna benzer kuruluşlara ücretsiz
      yapılmıştır.           20- Yönetim Kurulu olarak İstan- stantlar temin edilmiştir.
      12-  Cumhurbaşkanımız  Sayın  bul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN’e,  27- Tanıtım Günlerimiz ulusal ve
      Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ın   yeni görevinde başarılar dile- yerel yazılı görsel basında 50 ci-
      Gümüşhane ilimizi ziyaretinde  mek üzere hayırlı olsun ziyareti  varında tv, radyo ve gazetelerde
      İstanbul’da bulunan Gümüşhane- gerçekleştirilmiştir.      yer almıştır. 5.ve 6. Tanıtım Günler-
      li sivil toplum kuruluşları adına  21– İstanbul’da bulunan federa- inde 120.000,00 TL. bütçe oluşturu-
      karşılama yapılarak kendilerine  syonumuza bağlı derneklerimizle  larak yetim öğrencilerimize eğitim
      “Hatıra Plaketi” takdim edilmiştir.  birlikte İBB Beykoz Sosyal Tesisler- yardımı ve ihtiyaç sahibi hemşer-
      13– İstanbul GÜDEF olarak Kuşak- inde iftar yemeği düzenlenmiştir.  ilerimize  imkanlar  dahilinde
      kaya Gazetesi tarafından yapılan  22- İl, ilçe, belde ve köy dernekler- yardımcı olunmuştur.
      anket kampanyası sonucu yılın  inin delege yapılabilmesi için bilg- 28- Tanıtım Günlerimiz; bakan-
      sivil toplum kuruluşu dalında Bir- ilendirme toplantıları yapılmıştır.  larımız, milletvekillerimiz, işad-
      incilik ödülünü almış olmanın gu- 23- Siyasi partilerden milletveki- amlarımız, Gümüşhane Valimiz,
      rurunu yaşadık.          li adayı olan hemşerilerimizin  Gümüşhane Belediye Başkanımız,
      14–   İstanbul’da  bulunan  Gümüşhane sivil toplum kuru- Ticaret Odası Başkanımız, ilçe bele-
      Gümüşhaneli STK’ları organize  luşlarıyla tanışma programları  diye başkanlarımız, ilçe kaymakam-
      ederek, uluslar arası sularda Mavi  düzenlenmiştir.        larımız, İstanbul Valimiz, İstanbul
      Marmara Gemisine yapılan terör  24- Federasyonun kuruluşundan  Büyükşehir Belediye Başkanımız
      saldırısı ve İsrail Devleti’nin Filis- beri  desteklerini  esirgemeyen  ile bürokratlarımızın katılımı ve
      tinli Müslümanlara yapmış olduğu  İSTAÇ Genel Müdürü ve şimdiki  destekleriyle gerçekleştirilmiştir.
      zulmün protesto edilmesi için ulu- Gümüşhane Milletvekilimiz H.Os- 29- Feshaneyi ziyarete gelen misa-
      sal ve yerel basın mensupları davet  man AKGÜL’e ahde vefa programı  firlerimiz, Gümüşhane’den gelen
      edilerek İsrail Konsolosluğunun  düzenlenmiştir.        pestil, köme, tereyağı, peynir, kete,
      bulunduğu 4. Levent’teki binasının                 köy ekmeği, siron, kurufasulye
      önünde basın açıklaması yapılmış  25- 6. Feshane Tanıtım Günleri  gibi yöresel ürünlerin hem tadına
      ve İsrail’in bu katliamı lanetlen- kapsamında, Gümüşhane Valiliği  baktılar hem de alışveriş yapma
      miştir.              nezdinde ilçe, belediye başkanları,  imkanı buldular. Gümüşhane’nin
      15- İBB ve ilçe belediyelerinde  ilçe kaymakamları, birim müdürl- yöresel ürünleri, zilli kilimi, hediye-
                           Gümüşhane’de
                                   toplantı
                       eriyle
      görev yapan bürokratlarımız ve  yapılmış, ayrıca Feshane Günleri  lik eşyaları, gümüş işlemeli ürünler
      siyasi partilerde görev yapan  için derneklerle Topkapı 1453 Sosy- sergilenerek tanıtımları için gerekli
      hemşerilerimiz ziyaret edilmiştir.  al Tesisleri’nde yemekli bir toplantı  imkanlar sağlanmıştır.
      16- 15 Şubat Gümüşhane Kurtuluş  düzenlenmiştir.         Ziyarete gelen hemşerilerimiz ye-
      Programı için Gümüşhane’ye gi- 26- 5. ve 6. Feshane Gümüşhane  rel ve ulusal sanatçılarımızla hem
      dilmiş ve yapılan programa katılım  Tanıtım Günleri 08-11 Mayıs 2014  davul zurna hem de kemençe
      sağlanmıştır.           ve 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde  eşliğinde doyasıya eğlenerek mem-
      17-  GÜDEF’in  kurumsallaşma  yapılmıştır. Tanıtım Günlerinde  leket hasretlerini gidermişlerdir.
      kararı sonucu İstanbul’da 3 Bölge  memleketimizin  değerlerinin  Feshane Günleri’ne denk gelen
      Başkanlığı kurulmuş, ayrıca 15 il  tanıtılması için her türlü fedakarlık  Miraç Kandili nedeniyle tasavvuf
      derneğimize şube başkanlığı yet- yapılmış, özellikle Gümüşhane’den  müziği dinletisi ve sonrasında da
      kisi verilmiştir. Kurumsallaşma  gelen hemşerilerimizin tanıtım- özel bir kandil programı düzenlen-
      çalışmaları devam etmektedir.   larını daha iyi yapabilmeleri için  miştir.
      18– İstanbul’da bulunan il, ilçe,  9 m2’lik stantlar talep üzerine 12
      belde, köy derneklerinin kayıtları  m2’ye çıkarılmış, her stantta 2 kişi  İSTANBUL GÜMÜŞHANE
      ve iletişim bilgilerinin yetersizliği  olmak üzere toplam 140 civarında  DERNEKLER FEDERASYONU
      nedeniyle güncelleme çalışmaları- hemşerimizin 4 gün boyunca kah- YÖNETİM KURULU ADINA
      na başlayarak İstanbul’da bulunan  valtılarıyla beraber konaklamaları  BAŞKAN
      derneklerimize ulaşılmış ve iletişim  ve ulaşımları ücretsiz olarak sağla- TAHSİN SÖĞÜT


                                              EYLÜL 2017      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14