Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

Dergimizin bu “özel” sayısının


        “özel bir önemi” ve “özel bir tarihi” var...
         15 Şubat tarihi; Gümüşhane’miz için Milli Mü-
        cadele döneminde esareti reddetmenin, hür ve ba-
        ğımsız yaşamanın en güzel örneklerinin yaşandığı,
        kutsal vatan toprağını canları ve kanları pahasına                  NİN
        korumayı başarmanın, dirilişi düğün günü gibi     DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN
        kutlamanın, geçmişle geleceğin buluşma tarihidir.     101. YILI KUTLU OLSUN
         Bir milleti var eden, ayakta tutan, ibret alınması-
        nı sağlayan ve geleceğine ışık tutan tarihtir ve o ta-
        rihin hafızasıdır. Bu hafızayı canlı tutmak, milletin  tüm Anadolu’ya da aynı cesaret ve inancı aşılayan
        geçmişinde çektiği acıları, kaybolan canları, yarım  bir örnek olmuştur.
        kalmış sevdaları, evini barkını terk etmiş insanla- Milli Mücadele yıllarında kıyı ile iç kesimler ara-
        rın kahırlarını unutmamak şuuruna sahip olmak sında geçiş bölgesi olması sebebiyle coğrafi önem
        demektir.                     arz eden Gümüşhane, bu dönemde Trabzon Muha-
         Birlikte olmanın, millet şuuruyla yaşamanın,  faza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin faaliyet alanı
        inanca saygının, paylaşmanın, Hak’kı üstün tutma- içinde bulunmuş ve Gümüşhane delegesi Kadir-
        nın ne olduğunu dünya bizden öğrendi. Bu güzel  beyzade Zeki Bey bu cemiyetin ikinci başkanlığına
        hasletlerle kutsal bir vatana sahip olmak, bu toprak- getirilmiştir. 
        larda bağımsız ve onurla yaşamak şanlı tarihimizin  23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kong-
        bize kazandırdığı bir haktır, ama elbette bu hakkın resi’ne Gümüşhane’den Kadirbeyzade Zeki Bey
        bize yüklediği ağır sorumluluklar da vardır; bunca (Gümüşhane ve Torul mümessili olarak) Erzurum
        fedakarlıklarla kazanılmış vatanı ve onun toprakları Kongresi’ne katılmış, Kelkit’ten Müftü Osman
        üzerinde yaşayan insanları bilimde, teknikte, eko- Nuri Efendi, Şiran’dan Müftü Hasan Fahri (Polat)
        nomide, kültürde çağdaş medeniyetler seviyesine  Efendi Erzurum Kongresi’nin açılış ve kapanış du-
        çıkarmak hatta oradan daha yükseğe taşımak da   alarını yapmıştır.
        kutsal bir vazifedir.                Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanlarında Erzu-
         Kısaca hatırlayalım; 7 Temmuz 1916 tarihlerinde  rum Eyaletine bağlı iken sonraları Trabzon’a bağ-
        Rusların Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de yap-  lanan Gümüşhane sancağı 20 Nisan 1924 ve 491
        tıkları işgaller ve bunun sonucundaki göçler sonu- sayılı kanunun 89.maddesinde “Vilayet” başlığı al-
        cu Gümüşhane ve çevresi özellikle Ermeni zulmüne  tındaki kanunla 1925 yılında il olmuştur.
        maruz kaldığı sırada Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin
        çıkması ve iç çalkantılar sebebiyle Ruslar 18 Ara- Her sene olduğu gibi, bu yıl da Kurtuluş Gün-
        lık 1917’de Erzincan Mütarekesi’ni imzalamış ve  leri Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi
        ordularını geri çekmeyi kabul etmiş, ancak Ermeni  öncülüğünde, dernekler ve STK’ların işbirliği ve
        katliamlarının sürmesi üzerine anlaşma geçersiz sa- destekleriyle ve Gümüşhanelinin olduğu her yerde
        yılarak yeniden savaş başlatılmış ve sonuçta, Torul  aynı hisler ve coşkuyla kutlanacaktır.
        14 Şubat, Gümüşhane 15 Şubat ve Kelkit 17 Şubat   Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-
        1918’de Rus işgalinden kurtarılmıştır.      daşları olmak üzere tüm şehitlerimizi hayırla yade-
         O dönemde yüksek bir irade ve inançla, her tür- diyoruz, mekanları Cennet, ruhları şâd olsun.
        lü fedakarlığı yapmak suretiyle Gümüşhane’mizi   Bu duyguları kalbinde, ruhunda ve bilincinde
        savunan atalarımız yalnızca kendi topraklarını sa- hisseden güzel ve yiğit insanların şehri, güzel Gü-
        vunmakla kalmamış, milli mücadeleyi sürdüren müşhane’mizin 101. Kurtuluş Günü kutlu olsun.
           4 MART 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11