Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

rimizin kanalizasyon atıkla-
     rının yüzde 50’si dereye akı-
     yordu. Göreve geldiğimizde
     bu durumun önüne geçmek
     istedik ve planlamalarımızı
     yaptık. Ancak belediye kay-
     nakları ile bunu başaramaya-
     cağımızı biliyorduk. Bu ne-
     denle girişimlerde bulunduk
     ve projemizi Orman ve Su
     İşleri Bakanlığı’nın üstlenme-
     sini sağladık. Projemizin tu-
     tarı yaklaşık olarak 5 milyon
     liradır. Yaklaşık 12 kilometre
     uzunluğunda oluşacak olan
     hatta en küçüğü 300, en bü-
     yüğü 800’lük borular döşene-
     cektir. Şu an hali hazırda kul-
     lanılan boruların en büyük
     ebadı 200’lük borudur. Proje
     Bağlarbaşı Mahallemizden
     başladı ve büyük bir bölümü
     tamamlandı. Atık su mesele-
     sinde çok büyük yol kat ettik.
     Projemizin tamamlanmasının
     ardından Harşit Çayı’nı atık-
     lardan temizleyeceğiz. Bura-
     daki dere ıslah çalışmalarının
     da tamamlanması halinde
     burası şehrimizin gerdanlığı
     haline gelecektir. Bununla
     birlikte şehrin en önemli so-
     runlarından birisi olan içme
     suyu için de çalışmalara baş-
     ladık. Bahçecik Barajı içme  dı. Bunu ortadan kaldırmak Burada    je daha önce yapılmamıştır.
     suyu inşaatımız devam edi- istedik. Kıbrıs Çarşısı’nda 13  uygulayacak  İnşallah biz bir ilki gerçek-
     yor. Projemizin tamamlan-                 olduğumuz
     masının ardından şehrimizin  bin metrekarelik alanı kapsa- projemiz   leştireceğiz. Projemiz 5 katlı
     su sorunu çözülecektir” dedi. yan modern Pazar yeri proje- örnek bir proje  olacaktır. Her bir kat kademe
                    mizin yapımına başladık ve özelliğine sahiptir.
      Başkan Çimen, yaptıkları                 Projemizin   kademe yükselecek ve yine her
     çalışmaların bazılarını şu şe- devam ediyoruz. Burada uy- yaklaşık maliyeti  bir katın teras alanları olacak-
     kilde sıraladı:       gulayacak olduğumuz proje-  12 milyon lirayı  tır. Projemizin içerisinde 115
                    miz örnek bir proje özelliğine buluyor. Belediye  araçlık otopark yer alacaktır.
     MODERN PAZARYERİ       sahiptir. Projemizin yaklaşık  tarihinde bu  Belirli günlerde pazarcıların
     PROJESİ                          kadar yüksek
                    maliyeti 12 milyon lirayı bu-        tezgâhlarını açabileceği 2 bin
     Gümüşhane insanına yakış-  luyor. Belediye tarihinde bu  tutarlı bir proje  970 metrekarelik kapalı, 700
     mayan bir pazar yerimiz var-                daha önce
                    kadar yüksek tutarlı bir pro- yapılmamıştır.  metrekarelik açık pazar alanı,

                                                   7 MART 2019
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14