Page 13 - Gümüşhane Vizyon
P. 13

Tanıtım                                        kaya Holding Yönetim Kurulu Baş-
                                        kan Yardımcısı Cengiz Kaya da, “Te-
                                        mel Bey bu yazılı eseri göremedi ama
                                        çok eminim ki, şu an bizi ulvi meka-
                                        nından hissediyordur” diyerek, kitap
                                        için emeği geçenlere teşekkür etti.

                                        ESKİ BAKAN SUNGURLU:
                                        MÜTEŞEBBİS BİR ADAMDI

                                         Eski Bakanlardan Oltan Sungurlu,
                                        Temel Kaya’yı 1960’tan beri takip et-
                                        tiğini ifade ederek, “Dostundan, ah-
                                        babından para toplayıp, mal getirip
                                        karını onlara dağıttığını duyardım.
                                        Müteşebbis bir adamdı. Yalnız ticaret
                                        değil, sanayi yapması, üretim yapması
                                        ve bütün bunları yaparken kendi örf
                                        ve adetlerine, bütün değerlerine bağlı
                                        kalması da bir başka özelliğiydi” dedi.

                                        DOĞAN HOLDİNG İCRA KURULU
                                        BAŞKANI ŞATANA: ÖMRÜNÜ
                                        ÜLKESİNİN KALKINMASINA
                                        ADAMIŞ BİR İNSAN
                                         Doğan Holding İcra Kurulu Başka-
                                        nı Yağmur Şatana da Temel Kaya’nın
                                        ömrünü ülkesinin kalkınmasına ada-
                                        mış bir insan olduğunu vurgulayarak,
                                        şöyle konuştu:
                                         “Merhum Temel Kaya, köyünü
                                        markalaştıran, ticari dehasını yaratı-
                                        cılık ve yenilikçilikle birleştirip öm-
                                        rünü ülkesinin kalkınmasına adamış
                                        bir insan. Öyle ki, küçük yaşta en
     bir hayırsever, muhteşem bir baba,  topraklara gittik. Gezdiği sokaklarda  büyük hedefi köye adını veren kale-
     vefakar bir eş, gönlü zengin bir dost.  gezdik, onun soluduğu havayı so- ye çıkıp ufkun ötesini görmek olmuş.
     Onun saymakla bitiremeyeceğimiz  luduk. Ailesi, yeğenleri, dostları ve  Vakti gelip kaleye çıktığında Erzu-
     birçok sıfatının olduğunu söyleyebi- meslektaşlarıyla görüştük. Çocuklu- rum’u görememiş, ancak sahip oldu-
     lirim. Hayatını kaleme alma yönün- ğunda sık sık kaçarak sığındığı, ha- ğu vizyoner bakış açısıyla İstanbul’un
     de yaptığımız çalışmanın başında bir  yaller kurduğu kaleyi görme fırsatına  Türkiye’nin ticari ve ekonomik kal-
     dahi ile karşı karşıya olacağımızı bil- eriştik. Son günlerini geçirdiği, çok  binin attığı yer olduğunu keşfetmiş.
     miyordum. Gazetecilik birikimime  sevdiği Kınalıada’daki evini de ziya- Temel Kaya, eğitimin herkesin hakkı
     güvenerek üç ayda bitiririz, diye plan- ret ettik. Amacımız gerçek bir Temel  olduğunu savunmuş. Bir yandan ya-
     ladığımız çalışma 4 yılımızı aldı. Ha- Kaya portresi çıkarmaktı. Bir yapbo- bancı dil ağırlıklı okullar kurulması-
     yattayken kendisini tanıma şerefine  zun parçalarını birleştirir gibi yaşamı- na yatırım yaparken, memleketinin
     erişememiş olsam da, bu kitabı yazar- nı birleştirdik. Böylesine değerli bir  çocuklarının da en iyi imkanlarda
     ken onun 66 yıllık yaşamına misafir  kişinin yaşamı, Türkiye’yi ileriye gö- eğitim görmesi için modern okullar
     oldum. Günlüklerine, notlarına, fo- türmek isteyen girişimci, yenilikçi ve  ve yurtlar açmış.  Bugün 76 yıllık iş
     toğraflarına, ona dair her şeyle temas  yola yeni çıkan sanayicilerimize ışık  tecrübesi ve 1700 çalışanı ile ihracat
     ettik. Onu daha iyi tanımak ve anla- tutmuş olacak”          hacmi 100 milyon dolar seviyelerine
     mak için yeri geldi doğup büyüdüğü  Temel Kaya’nın oğullarından Koç- yaklaşan Koçkaya Holding, otomotiv,

                                             TEMMUZ 2019 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18