Page 17 - Gümüşhane Vizyon
P. 17

Makale     TÜRK – TUNUS

     İLİŞKİLERİNİN

     GELİŞİMİ

     TÜRKİYE

     AÇISINDAN


     ÖNEMİ


     Tunus, birçok yönü itibariyle
     ve özellikle tarihi ortak geç-
     mişimiz, genetik, kültürel,
     yapısal ve stratejik açıdan
     Türkiye ile paralellikleri en
     yüksek ülkelerden birisidir.

                        Tunus, bugün tüm Afrika Birliği  ticari açılım imkanı bulunmaktadır.
                       üyeleri arasında en tarafsız ülke olarak  Özellikle Afrika’nın genelde ortalama
                       bilinmekte, tarafsızlık ve objektifliği- % 85 ithalat ile hayatını idame ettir-
      ÖMER FARUK DOĞAN         ne itimat edilen, politika ve söylem-
     Tunus Büyükelçisi                           mesi, sürdürdüğümüz Afrika strateji-
                       lerine itibar edilen, istikrarlı ve dost  miz açısından önemli bir unsur olarak
          ağrip olarak isimlendir- yaklaşımı ile tüm Afrika ülkeleri açı- görülmektedir. Türkiye olarak 500
          diğimiz Kuzey Afrika’da,  sından kabul görmüş, siyasi ve ticari  Milyar USD’lik ihracat hedefimize
          günümüz şartları itiba- anlamda olumlu anlaşmalara sahip  ulaşma, Afrika kıtasında arzu edilen
    M riyle, bölgesinin en istik-    konumda bir Afrika ülkesidir.   ve hedeflenen iş birliği düzeyi sağlan-
     rarlı ülkesi olan, Tunus; 11,3 Milyon  Tunus ile ekonomik ve ticari iliş- madan pek mümkün görülmemek-
     nüfusuyla Cezayir ile Libya arasına  kilerimiz son dönemde geometrik  tedir. Kıtada etkin olmanın en kolay
     yer alan, temel geçim kaynağı tarım,  olarak artmıştır. Ticaret hacmimiz  ve başarılı yolu ise, Afrikalıya güven-
     turizm, madenler ve kısmen endüst- 1.25 Milyar USD düzeyine ulaşmış- ce veren bir ortak ile birlikte hareket
     riden oluşan bölgesinin stratejik öne- tır. AB’le yürütülen Gümrük Birliği  edebilmeye bağlı bulunmaktadır. Bu-
     mi haiz ülkelerinden birisidir. Her ne  üyeliğimizin bir alt açılımı olarak,  nun en doğru adresi birçok özelliği
     kadar yüzölçümü ve nüfusu itibariyle  2004 yılında Tunus ile imzalanan  itibariyle yapısal boyutta Türkiye ile
     göreceli olarak bölgede küçük ülkeler- STA anlaşmamız Türkiye açısından  paralellik gösteren ve bölgede istikrar
     den birisi olsa da, Tunus, birçok yönü  aynı yıl yürürlüğe girmiş, Tunus 10  ve iş birliği açısından en uygun ko-
     itibariyle ve özellikle tarihi ortak geç- yıllık bir geçiş sürecini müteakiben  numda bulunan Tunus’un stratejik
     mişimiz, genetik, kültürel, yapısal ve  2014 yılında yürürlüğe koymuştur.  ortak olarak tayini ve bu yönde yoğun
     stratejik açıdan Türkiye ile paralellik- Tunus tarafının 2014 itibariyle itha- bir faaliyet sürecine bağlı olduğu de-
     leri en yüksek ülkelerden birisidir. latta uyguladığı GV lerini “0” lama- ğerlendirilmektedir.
      54 üyeli Afrika Birliği içerisinde  sı ticaretimizin geometrik artmasına  Tunus da istikrar ve ekonomik kal-
     Tunus hem kıtanın ismini veren “Af- önemli katkı sağlamıştır. Bu durum  kınma, en fazla Türkiye lehine olacak-
     riqiyye” ülke, hem de, hicretin ilk  geleneksel tedarikçi AB üyesi ülkelerin  tır. Tunus halkının Türkiye anlayışı
     yıllarında Kuzey Afrika’da ilk mescit  dikkatini çekerek, Türk ekonomisinin  ve Türkiye’ye olan sempatisi hem iş
     olan Kayrevan Camii ve Medresesini  Tunus üzerinde olumsuz baskısı men- kesiminin hem halkın Türkiye’yi mo-
     oluşturan medeniyettir. Burada ye- fi etkileri gibi özel algı oluşturmaya  del olarak değerlendirmesine imkan
     tişen ilim adamları aracılığı ile tüm  gayret etmişlerdir.      vermekte, Türkiye’yi Tunus açısından
     mağrip bölgesi ve Mısırın müslüman  Tunus’un ekonomik anlamda böl-  stratejik ülke konuma getirmektedir.
     olması sağlanmış, Ezher Medresesini  ge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı anlaş- Bu amaçla Tunus ile iki boyutta yeni
     ilk kuran ilim adamları da Kayre- malarının doğal sonucu birçok Afri- bir süreç başlatılmıştır. Bunların ilki
     van’da yetişmiştir.        ka ülkesine Gümrük Vergisiz olarak  Türkiye-Tunus-Afrika üçlüsü ilişkisi-

                                             TEMMUZ 2019 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22