Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

RÖPORTAJ


      Hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz?    dernekler aracılığı ile hemşerilerimizi buluşturma bir araya
       Gümüşhane’de doğup büyüdüm ve büyümüş olduğumuz  getirme, kültürümüzün yaşaması tanıtılması adına dernekle-
      yerlerde oraların kültürünü almak insanın kimliğine ve kişili- rimizin de önemli çabaları var. Ayrıca bu türden kültür dünya-
      ğine yön veren en büyük etmendir. Memleketimize büyük bir  mıza hitap edecek dergiler, bir takım yayınlar suretiyle de bu
      sevgi bağı ile bağlıyız. Çok sevdiğimi belirtmek isterim. Belki  hizmeti gazeteler, basın gibi bu hizmeti etkili bir şekilde yapan
      çok fazla iş yoğunluğundan bulunamıyoruz fakat sürekli gerek  kurumlarımız var. Bu kurumlarımızdan biri de Gümüşhane
      basın olsun, sevdiklerimiz ve yakınlarımız aracılığıyla her an- Vizyon dergisi ben kutluyorum ve başarılarınızın devamını di-
      lamda takip etmekteyiz. Yüreğimiz Gümüşhane ile atıyor diye  liyorum. Yüreği Gümüşhane ile atan, şehrimizin gelişmesi için
      bilirim belki söylediğim gibi görev gereği çok fazla gelip gide- her anlamda gayret eden altın kalpli insanların şehrine hizmet
                               eden önemli bir kurum. İlgi ve beğeni ile takip ediyorum, Gü-
      miyoruz ama çok olumlu duygular içindeyiz. Bütün Gümüş- müşhane Vizyon dergimizin çalışmalarını.
      hanelilerin olduğu gibi bizim şehrimizi sizde bilirsiniz, Gü-
      müşhane’nin bir hemşerisi olarak bizim yöremizin şehrimizin  Ben bunu başardığınıza inanıyorum. Dediğim gibi kut-
      insanı memleketine çok bağlıdır. Milliyetçidir ve şehircilik luyorum sizleri çabalarınız ve azminizden dolayı. Derginizin
      duygusu gelişmiştir. Eskiden itibaren böyledir, biraz bunu ben editörü olsun yönetmenleri olsun tebrik ediyorum. Alper
      gurbetçilik olgusuna bağlıyorum, gurbetçiliği yaşamış insan- TUNA beyi ve sizi kutluyorum tüm ekibinizi gayet güzel bir
      larda bunun etkisi var. 1877-1878 Rus harbi o dönemde de yayın çizgisi içerisindeler. Bu sloganı da hak etmiş olduğumu-
      Kuzey Anadolu’dan göç olmuş, Anadolu’nun iç kesimlerine  zu düşünüyorum biraz önce belirtiğiniz gibi ‘Altın kalpli insan-
      1917-1918 Rus işgali döneminde olmuş ardından Cumhuri- ların şehri’ son yıllarda bu yakıştırmayı sıkça kullanıyoruz. Ben
      yet tarihi boyunca bizim şehrimiz ekonomik ve sosyal sebep- bu konuda Gümüşhane insanının gerçek manada hak ettiğini
      lere nedeniyle göç vermiş, dolayısıyla bu göç olgusunun çok  düşünüyorum. Bizim yöremiz Türkiye’nin her bölgesinde in-
                               sanı sevilen, itibar edilen, güvenilen, genel olarak dürüst, işin-
                               de gücünde memleketine, ülkesine, milletine faydalı işlerle
      Kültür dünyamıza hitap edecek dergiler, bir    ilgilenen bir profile sahip. Bu sebepten bizlerde övünüyoruz.
      takım yayınlar suretiyle de bu hizmeti gaze-    Şehrimiz nüfus itibariyle, ekonomik, gelişmişlik itibariyle
      teler, basın gibi bu hizmeti etkili bir şekilde  belki biraz potansiyeli küçük ama şehrimizin hükmü büyük,
      yapan kurumlarımız var. Bu kurumlarımızdan     dışarıdaki hemşerilerimiz çok iyi işler yapmışlar, çok iyi bir şe-
      biri de Gümüşhane Vizyon dergisi ben kutlu-    kilde şehrimizi temsil etmişler. Bu bakımdan ben bu sloganı
      yorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.    hak ettiğine inanıyorum. ‘ Altın kalpli insanların şehri’ bana
                               imkan tanıyıp vakit ayırmış olduğunuz ve hemşerilerimizle
                               bir vesile ile buluşma fırsatımız olduğu için.
      eskiden itibaren yaşandığı için biraz bununda payı var diye
      düşünüyorum. Birde demek ki toprağında, mayasında, ekme-
      ğinde, suyunda yani bizim yöremizin şehrimizin insanı sevi-
      yor yöresini ve bağlılık duyuyor. 2. 3. Kuşaklarda ilgi duyuyor
      kendini Gümüşhaneliyim diye tanımlayıp tarif ediyor, bunlara
      tanık oluyoruz. Sevgi ve gönül bağı ile bağlıyız Gümüşhane’ye
      belirttiğim gibi çok olumlu naçizane duygular içindeyiz.

      Dergimiz hakkında düşüncelerinizi alabir miyiz? Dergi-
      mizi faydalı buluyor musunuz?

       Dergimiz hakkında çok olumlu düşünceler içindeyim,
      hem Gümüşhane’de hem de şehrimizin Ankara merkezli ol-
      mak üzere çok olumlu çabalar içerisinde, hemşerilerimizi bu-
      luşturan, bir araya getiren etkinlikleri oldu. Şehrimize hizmeti
      olan, katkısı olan, faydası olan ve insanları onurlandırmakta
      dergimiz. Gümüşhane’de ve Gümüşhane dışında, Ankara’da
      birkaç defa faaliyetler yapıldı. İmkânım olmadığından bana
      denk gelmedi, gidemedim fakat ilerde umuyorum ki bir im-
      kânımız olur ve davet edilirsek katılmaktan onur duyarız.
      Hem derneklerimiz var, bizim. Gümüşhaneli hemşerilerimiz
      bu alanda da sivil toplum yapısına önem veriyor. Bil hassa


                                                   KASIM 2020 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12