Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

Söyleşi
       Gümüşhane’de doğmak birçok insan gibi benim

       için de büyük bir ayrıcalıktır       Benim hafızamda Gümüşhane hep cana yakın ve yardımsever insanları, dükkanlarda satılan ürünlerin
       akşamları içeriye alınmasına gerek dahi duyulmayan güven ortamı, hemen her tarihi evin (konağın)
       etrafında ve özellikle Harşit çayının kenarında uzayıp giden yemyeşil bahçeleriyle yaşıyor.
       Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı


        ÖMER ATALAY           dinceye kadar. Eskiler bendenizi Gazcı  Ardından başlayan İstanbul Üniversi-
                        Hacı Muhiddin’in torunu olarak bilir  tesi Hukuk Fakültesindeki yaşantım
           ocam sizi daha yakından  ve tanırlar.           neredeyse kırk yıla ulaştı. Meslektaşım
           tanıyabilir miyiz?     Gümüşhane’de ikamet etmek benim  Av. İlknur Kendigelen (Altaç) ile evli-
       HBendeniz 1964 yılında Gü-     açımdan ilk ve orta öğretimimi sorun- yim ve üç kız evladı babasıyım.
       müşhane’nin eskiden Kelkit, şimdi  suz sürdürmeme imkân sağladı. Gazi- Akademik kariyerinizden biraz bah-
       Köse ilçesine bağlı Salyazı (eski adıy- paşa İlkokulunda başlayan bu serüven,  seder misiniz?
       la Posus) beldesinde dünyaya geldim.  Atatürk Ortaokulu ve Gümüşhane  Hemen her küçük Anadolu şehrinde
       On çocuklu bir ailenin üçüncü ço- Lisesi ile tamamlandı. Gayretli bir öğ- karşılaşılan, çalışkan öğrencilere yö-
       cuğuyum. Sağlık sorunları nedeniyle  renciydim; o kadar ki başarılı bir şekil- nelik yönlendirme sonucu ben de tıp
       henüz daha küçücük bir bebekken  de tamamlanan eğitimimin yanı sıra  fakültesinde okumayı ve doktor ol-
       Gümüşhane’ye doktora götürülünce,  ve eş zamanlı olarak Gümüşhane’de  mayı arzu ederken, hukuk fakültesini
       o tarihlerde şehre taşınan babaannem  yapılması mümkün her işte (gazete  kazanınca önce bir tereddüt yaşadım.
       ve büyükbabam bir süre kendi yanla- satmaktan ayakkabı boyacılığına; kah- Hatta uzunca sayılacak bir süre fakül-
       rında kalmamın doğru olacağını söy- vehanelerde garsonluktan toptancılara  teye devam etmeyip, yeniden üniver-
       lemişler; kalış o kalış. Başlangıçtaki  gelen kamyonları boşaltmaya kadar)  site sınavına hazırlanmaya çalıştım.
       zorunlu ikamet, ardından bu yaşlı iki  kısa veya uzun bir süre çalıştığımı  Ancak henüz ilk yıl bitmeden hukuk
       insana can yoldaşı olmaya dönüşmüş.  söyleyebilirim. 1981 yılında İstanbul  eğitiminin benim için daha uygun ol-
       Uzun yıllar dedemi baba, ninemi ise  Üniversitesi Hukuk Fakültesini kaza- duğuna karar vererek, öğrenciliğe geri
       anne olarak bildim; ta ki onbir yaşında  nıncaya kadar, yani toplam onyedi yı- döndüm ve fakülteyi dört yıllık süre-
       büyükannemi kaybettikten sonra an- lımı Gümüşhane’de, şehir merkezinde  de, dönem birincisi olarak bitirdim.
       nemin varlığını daha yakından hisse- geçirdim.           Fakültede dereceye girmek, üniversi-


       8 OCAK 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15