Page 16 - Gümüşhane Vizyon
P. 16

Makale


                              Aydın Doğan’ı bir sayfaya, üç sayfaya, beş
                              sayfaya sığdırmanın mümkün olmadığını el-

                              bette biliyorum. Kuşakkaya gazetesinde, bir-
                              kaç kez, başka yönleriyle dostumuz Doğan’ı
                              yazdığımı anımsıyorum. Yeri gelince yine ya-
                              zabileceğimi belirterek ve kendisine sağlıklı
                              ömürler dilerim.                                          hep beraber olduk. Babaları; çok
                                          değerli ve önder çiftçi, ticaret ada-
                                          mı, politikacı İrfan Doğan, Aydın
                                          Doğan’ın organik tarım olarak kul-
                                          landığı Yazılar mevkiindeki tarlaları,
                                          bedellerini ödeyerek 3 bin dönüm
                                          arazi konumuna getirdiği yıllarda,
                                          ben de Özel İdarede memur iken bir
                                          araya gelirdik. İrfan bey,yalnız çitçi
                                          ve ticaret adamı değil, aynı zamanda
                                          sürekli okuyan,bilgili, alçak gönüllü
                        zirveyi, basının eski kurtlarına kap- bir insandı. Dünyada olup bitenleri
                        tırmadı. Türk basınının da duayenle- de takip eder, ünlü devlet adamları-
                        ri, hatta öncüleri arasında yerini aldı.  nın sözlerini cep defterine yazardı.

                         Aydın Doğan, aynı yaşlarda olma- Atatürk’ün nutkunu, hem ilk çıktığı
                        mız nedeniyle, çocukluk yıllarımız  eski yazılarla (Arap harpleriyle) sonra
      Aydın Doğan, aynı yaşlarda     ve gençliğimiz Kelkit’te birlikte geç- Latin alfabesiyle yazıldığı yıllarda de-
      olmamız nedeniyle, çocukluk    ti.Kelkit’in uzun ve kar altında geçen  falarca okuduğunu söylemişti. Ata-
      yıllarımız ve gençliğimiz Kel-   gecelerinde, dostlarımızın evlerinde  türk’ün nutkunu tümüyle okuyan
      kit’te birlikte geçti.Kelkit’in  tel helvası çektiğimiz olurdu. Aydın  kaç aydın çıkar dersiniz Türkiye’de?
                        Bey, tel helvası çekme konusunda da
      uzun ve kar altında geçen     uzmandı. Ne yazık ki, yaşımız ilerld  Aydın Doğan’ı bir sayfaya, üç say-

      gecelerinde, dostlarımızın     ve o uzun birlikteliğimiz çok geriler- faya, beş sayfaya sığdırmanın müm-
      evlerinde tel helvası çekti-    de kaldı. Değerli dostumuz Aydın  kün olmadığını elbette biliyorum.
      ğimiz olurdu. Aydın Bey, tel    Doğan, İstanbul’a gittikten sonra da  Kuşakkaya gazetesinde, birkaç kez,
      helvası çekme konusunda da     irtibatımız hiç kesilmedi. Kelkit’te  başka yönleriyle dostumuz Doğan’ı
                                          yazdığımı anımsıyorum. Yeri gelin-
      uzmandı.              sürekli kalan ağabeyi Husrev Doğan  ce yine yazabileceğimi belirterek ve
                        (Halkın deyimiyle Hacı Beyle) de
                        çok zaman, düğünlerde, bayramlar-  kendisine sağlıklı ömürler dileyerek,
                        da, özel toplantılarda ve davetlerde  yazımı burada noktalıyorum.

           14 TEMMUZ 2019
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21