Page 15 - Gümüşhane Vizyon
P. 15

Makale     KADİM DOSTUMUZ AYDIN DOĞAN                                        Aydın Doğan, daha lise
                                        yıllarında Kıbrıs konusu-
                                        nun alevlendiği 1955’lerde,
                                        Erzincan’da    düzenlenen
                                        nümayişlerin ön safların-
                                        daydı. Aydın Doğan’daki
                                        bu hız, bu heyecan, gele-
                                        cek yıllarda, Türkiye’nin
                                        gündemine oturacağının
                                        işaretiydi.      TURAN TUĞLU            Doğan; çeşitli alanlarda ticareti
                       sürdürerek, bata çıka başarılı bir yola
        ydın Doğan: 21 yaşlarında,  girdi. Kısa zamanda, ticari açıdan  akla gelenlerdendi Aydın Doğan. Ar-
        bıyıkları yeni terlemiş bir de- Türkiye’nin en büyük merkezi olan  kasında, dağ gibi duran babası İrfan
     Alikanlı olarak, Anadolu’nun    İstanbul’da, büyük iş adamlarıyla ya- beyden de hız aldığı söylenebilir.
     (Doğu Karadeniz bölgesinin iç ke- rıştı. Bir Anadolu çocuğu olmasına  Aydın Doğan, daha lise yılların-
     simlerindeki) küçük bir kasabasın- karşın, bu yarışta da, adını, yalnız  da Kıbrıs konusunun alevlendiği
     dan (Kelkit’ten) çıkarak İstanbul ‘a  İstanbul’a değil, Türkiye’ye duyurdu. 1955’lerde, Erzincan’da düzenlenen
     gitti. Bir yandan Ticari İlimler Aka- Yıllarca hem İstanbul’un, nem de  nümayişlerin ön saflarındaydı. Aydın
     demisinde yüksek öğretimine başla- Türkiye’nin rekortmenleri arasında  Doğan’daki bu hız, bu heyecan, gele-
     dı, öte yandan, Sirkeci’de bir işyeri  yer aldı.           cek yıllarda, Türkiye’nin gündemine
                                        oturacağının işaretiydi.
     açarak ticarete başladı.       Ticaret’te, İstanbul deyince, ilk
                                         Aydın Doğan, İstanbul ticaretinin
                                        ön saflarında kalmakla da yetinmedi.
                                        1979 yılında Milliyet Gazetesini sa-
                                        tın alarak basına da girmiş oldu.
                                         Uzun yıllar, İstanbul basınına:
                                        Cumhuriyet Gazetesiyle Yunus Nadi
                                        ve Nadir Nadi, Hürriyet Gazetesiyle;
                                        Sedat Simavi, Milliyet Gazetesiyle;
                                        Ali Naci Karacan, Dünya Gazetesiy-
                                        le; Falih Rıfkı Atay ve diğerleri hâ-
                                        kimdi.
                                          Milliyet Gazetesinden sonra
                                        Hürriyet gazetesini alarak ve bu iki
                                        gazeteye, Renk, Posta, Radikal gibi
                                        gazeteleri de katmak suretiyle, (yine-
                                        leyerek söyleyeceğim) Anadolu’nun
                                        yağız bir delikanlısı Aydın Doğan


                                             TEMMUZ 2019 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20