Page 12 - Gümüşhane Vizyon
P. 12

Tanıtım      bağışlanacağı açıklandı.      layışı, bugün evlatları ve Kaya Aile- ğan Holding Onursal Başkanı Aydın
                        si’nin diğer fertleri tarafından özenle  Doğan, Doğan Holding İcra Kurulu
      AYDIN DOĞAN: TEMEL KAYA’NIN    sürdürülüyor. Günümüzde bir marka  Başkanı Yağmur Şatana, Hürriyet Ga-
      DEĞERLİ DENEYİMLERİNİN       olarak Kale, bir itibar kalesi olarak  zetesi Yazarı Taha Akyol, İstanbul Sa-
      GELECEK NESİLLERE IŞIK       yurtiçinde ve yurtdışında tanınıyorsa,  nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
      TUTACAĞINA İNANIYORUM
                        en temel sebebi, ailenin devralıp gele- Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Oda-
       Kitabın önsözünü, merhum Temel  ceğe taşıdığı bu anlayıştır. Sessiz De- sı Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yö-
      Kaya’nın hemşerisi ve yakın dos- vin Kalesi, okunduğunda görüleceği  netim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur
      tu Doğan Holding Onursal Başkanı  üzere, örnek alınabilecek gerçek bir  Okyay, Yeşilçam’ın unutulmaz sine-
      Aydın Doğan yazdı. Aydın Doğan,  başarı öyküsüdür. Bu kitap vesilesiyle  ma oyuncusu Göksel Arsoy, Koçkaya
      yazısında şu ifadeleri kullandı:  kalıcı bir esere dönüşmesi beni ayrıca  Holding’in kurucusu merhum Temel
       “Hakkın  rahmetine  kavuşmuş  memnun etti. Temel Kaya’nın değerli  Kaya’nın ailesi ve dostları katıldı.
      hemşerim ve yakın dostum Temel  deneyimlerinin gelecek nesillere ışık
      Kaya’nın oğlu Cengiz Kaya, babasını  tutacağına inanıyorum. Hemşerim,  “BÖYLESİNE DEĞERLİ BİR
      anlatan Sessiz Devin Kalesi adlı bu  Gümüşhane kalesinden gelmiş kale  KİŞİNİN YAŞAMI TÜRKİYE’Yİ
      kitaba bir önsöz yazmamı istediğinde  gibi iyi bir arkadaşımızdı”   İLERİYE GÖTÜRMEK
      mutlu oldum. Temel Kaya, mutlak                    İSTEYENLERE IŞIK TUTACAK”
      anlamda yokluk ve yoksulluğun hü- KİTABIN TANITIMI YAPILDI       Kitabın yazarı gazeteci Bünyamin
      küm sürdüğü bir coğrafya ve tarihi  “Sessiz Devin Kalesi” kitabının ta- Aygün, Temel Kaya’nın yaşamının
      dönemde yaşayıp kendi kalesini di- nıtımı, dün akşam Maslak’taki Koç- Türkiye’yi ileriye götürmek isteyen-
      şiyle, tırnağıyla kurmayı başarmış bir  kaya As Plaza’da yapıldı. Tanıtıma ki- lere ışık tutacağını belirterek, şunla-
      Anadolu insanıdır. Temel Kaya’nın  tabın yazarı Bünyamin Aygün’ün yanı  rı söyledi: “Temel Kaya, iyiliği ilke
      sahip olduğu özellikler ve hayat an- sıra Eski Bakan Oltan Sungurlu, Do- edinmiş, kendini dürüstlüğe adamış

           10 TEMMUZ 2019
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17