Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

Söyleşi

                                          Eskiden Gümüşhane’ye
                                          daha sık giderdik.
                                          Kayınvalidemler

                                          Gümüşhane’de
                                          yaşıyorlardı. Eşim de
                                          ailesine çok düşkündü.
                                          Tabandan tavana çok insan

                                          gördüm ama muhafazakâr
                                          yapımı hiç kaybetmedim.

                                          Torunlarım da memleketlerini çok se-
                                          verler. 8 torunum var ve Kelkit’e git-
                                          meyi çok istiyorlar. Ben de onlara söz
                                          verdim ve götüreceğim.
                                          Taşradan gelip İstanbul gibi bir kent-
                                          te zirveye çıkmak kolay olmamalı…
                                           Ben hiçbir zaman iyi bir öğren-
                                          ci olmadım. Mesela Oltan Sungurlu
                                          hep iyi bir öğrenci olmuştur. Öğ-
                                          renciliğim iyi değildi ama iş hayatım
                                          iyiydi. Küçükken bile hafta sonları
                                          gider babama yardım ederdim. He-
                                          sapları kontrol ederdim. Çiftliğimiz
                                          vardı. Traktörümüzün şoförü Ahmet
                                          arkadaşımdı ve onunla beraber öğlene
                                          kadar tarlaya giderdim. Belediye ile
                                          konuşmuştum ve öğleden sonra da
                                          Ahmet ile beraber belediyenin taşla-
                                          rını çekiyorduk. O zamanın parası ile
      hocamızdan aldığı Kur’an derslerin-  Eskiden Gümüşhane’ye daha sık  600 lira para almıştık. Babam bana
      den dolayı Ramazan aylarında evlerde  giderdik. Kayınvalidemler Gümüş- çalışmak ayıp değil oğlum, sen devam
      mukabelelere katılır ve Kur’an takip  hane’de yaşıyorlardı. Eşim de ailesi- et derdi.
      ederdi. Çok da güzel ata biner, onu da  ne çok düşkündü. Tabandan tavana  İstanbul’a geldiğimde kimse yok-
      öğrenmişti. Gümüşhane’de çok güzel  çok insan gördüm ama muhafazakâr  tu ve hiçbir şey bilmiyordum. Şartlar
      anılarım vardır.          yapımı hiç kaybetmedim. Kızlarım  çok zordu. Öğrenciliğe başladım ama
        Babam Halk Partisi başkanı idi  yabancı biri ile evlenirse diye çok  hedefim hep iş yapmak ve para kazan-
      ve Demokrat Parti ile çok mücadele  korkardım ama beni hiç mahcup et- maktı. Babam da bana çok güvenirdi.
      ettik. Kantek ve Zarbun ailesi de De- mediler ve onlarda muhafazakâr yapı- 60 İhtilali ile işler durdu ve zor du-
      mokrat Parti kökenlidir. Halis Zar- larını hiç bırakmadılar. Allah’a şükür  rumda kaldım. Babam yanıma gel-
      bun’un kız kardeşi de amcamla evli- magazin çocuğu olmadılar. Büyük  di ve borçlarımı ödeyeceğini benim
      dir. Cumartesi günleri miting yapar  kızım Türkiye’de ilk kadın TÜSİAD  de okuluma önem vermemi söyledi.
      bize söylenirdi, akşam da gelir amca- Başkanı oldu. Şimdi nüfus cüzdanla- Berlin’e okumaya gitmemi istedi ama
      mın evinde yatardı. Siyasi çekişmele- rı kocalarının memleketinde olsa da  gitmedim. Borçlarımı ödedi ama ben
      rimiz bile güzeldi.        Gümüşhaneli olmayı unutmadılar.  ondan sermaye de istedim. Bir yazıha-


           6  TEMMUZ 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13