Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

Söyleşi     ne açtım ve acentelikler aldım. Top- Medya sektöründe siyasetle mesafe  MHP Genel Başkan Yardımcısı idi
     tan buzdolabı ve müzik seti satışı yap- zor olmalı? Bu zorluğu nasıl aştınız? ve Alparslan Türkeş Necati’nin evin-
     maya başladım. Kamyon bayilikleri   Gelmiş geçmiş bütün iktidarlarla  de kalıyordu. Kendisi ile görüştük
     aldım. Kelkit, Gümüşhane, Bayburt  ters düştüm. İlk kavgam Bülent Ece- ve tarafsız olduğumu söylediğimde
     ve Erzincan’dan gelenlere kamyon sa- vit ile olmuştu. Milliyet Gazetesi’nin  onunla da biraz aramız bozulmuştu.
     tışı yapmaya başladım. Gece gündüz  okunmaması için bir tamim yayınla- Bir kitap çıkarıyorum ve bunları hep
     uyumadan çalıştım. 1979 yılına kadar  dılar. Bülent Bey beni Ankara’ya da- yayınlayacağım. Süleyman Demirel
     güzel bir büyüme sağladım. İstanbul  vet etti ve gittim. Gazeteci olarak çiz- ile ihtilalden sonra dost olmuştuk.
     Ticaret Odası ve Türkiye Odalar Bir- gimize devam ettiğimizi söyledim. O  Bana bir mektup yazmıştı ve 40 yıl-
     liği Yönetim Kurulu’na girdim. Genç  dönemler daha genç ve toy olduğum  lık dostluğumuz boyunca benden bir
                                        şey istemediğini, zaman zaman ya-
     yaşta Türkiye vergi rekortmenleri ara- için herkes merak ediyordu. Gümüş- yınlananlardan dolayı kızsa da işimizi
     sına girdim. Orta yaşlarda ise 7 yıl  hane Kelkitli olduğum konuşulmaya  yaptığımızı bildiğini yazmıştı. Hiçbir
     boyunca Türkiye vergi birincisi, 7 yıl  başladı. MHP’li olduğum söyleni- gün devlet gücünü aleyhime kullan-
     da İstanbul vergi birincisi oldum. Ça- yordu. O dönemde Oltan bey ve be- madığımı söyledi. Askerler gazetemizi
     lışanlarım 30.000 kişiye kadar çıktı.  nim yakın arkadaşımız Necati Uslu  kapattı. Yeni partiler kuruldu. O dö-
                                        nem Türkiye’yi en iyi idare edebilecek
                                        kişinin rahmetli Turgut ÖZAL ol-
                                        duğunu düşündüm ve kendisine çok
                                        destek oldum.

                                        Erken dönemde Gümüşhane’den
                                        ayrılmanıza rağmen, aidiyet duygu-
                                        nuzu hiç kaybetmediniz. Bu sevgi-
                                        nizin sırrı nedir?
                                          Rüyalarımda bile Kelkit’i görüyo-
                                        rum. Memleketimi ve insanlarını çok
                                        seviyorum. Siyasetine hiç karışma-
                                        dım, kimseyi kırmak istemedim. Bazı
                                        şeyleri biraz da ekonomik düşünmek
                                        lazım ama ben hep duygusal düşün-
                                        düm. Kelkit’te organik tarımdan ma-
                                        alesef istediğimizi alamadık. Milyon-
                                        larca dolar para harcadık. Bir seramik
                                        fabrikası kuracaktık ama kuramadık.
                                        Belki de kursaydık Kelkit için daha
                                        fazla yarar sağlayacaktı. Geçenlerde
                                        memleketimi yine rüyamda gördüm


                                        Rüyalarımda bile Kelkit’i
                                        görüyorum. Memleketimi

                                        ve insanlarını çok
                                        seviyorum. Siyasetine
                                        hiç karışmadım, kimseyi
                                        kırmak istemedim. Bazı

                                        şeyleri biraz da ekonomik
                                        düşünmek lazım ama ben
                                        hep duygusal düşündüm.


                                             TEMMUZ 2019 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14