Page 14 - Gümüşhane Vizyon
P. 14

Tanıtım
      metal sanayi pazarlama, inşaat ve si- da güçlü bir aile beraberliği kurmak  Kaya da, Kale köyünden başlayıp,
      gortacılık sektörlerinde faaliyet göste- olduğu yönündeki değerli fikirleri bi- işini geliştirerek bir sanayi devine dö-
      riyor. Temel Kaya, itibarın çok uzun  zim için çok önemli anlam ifade edi- nüştürmüş büyüğümüzdü. Kendin-
      zamanda kazanıldığını ama bir kü- yor. Anadolu›nun çorak toprakların- den sonra gelenler de onun bu eserini
      çük yanlışla yıkılacağını bildiğinden  dan çıkıp, müteşebbis ruhla yokluklar  gayet güzel şekilde kitaplaştırarak bir
      Kale markasını gözü gibi korumuş.  içinde böylesine bir başarı çizgisine  sonraki nesillere bırakma gayretinde
      Ne mutlu ki üretim ve ticaretin her  ulaşabilmek çok kolay değil. Üret- olmuşlar. Böyle bir kitapla bu ailenin
      noktasında yer alan tüm aile üyeleri  mekten ve üretmekten değer kazanan  kültürünü, iş yapış şeklini, değerlerini
      de Temel Kaya’nın hayat felsefesini  bir toplum olmanın gençlere intikal  aktarmanın son derece faydalı bir hiz-
      yaşatmaya devam ediyor. Sessiz De- yolu ancak bu eserler, bu kitaplardır»  met olduğunu düşünüyorum”
      vin Kalesi kitabı için emeği geçen  diye konuştu.           ARSOY: 40 YILDIR KOMŞULUK
      herkesi kutluyor, bıraktığı anlayışın  İSTANBUL SANAYİ ODASI     YAPTILAR
      yıllar boyu nesillerce korunarak daha  MECLİS BAŞKANI OKYAY:
      nice başarılarla sürdürülmesini diliyo- CUMHURİYET KUŞAĞINA ÇOK    Sinema oyuncusu Göksel Arsoy
      rum.”                                 da Temel Kaya ve ailesinin 40 yıldır
                        ŞEY BORÇLUYUZ            kendisine komşuluk yaptığını söyle-
      İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI      İstanbul Sanayi Odası Meclis Baş- yerek, “Bu komşuluğu yaratan insan-
      BAHÇIVAN: TEMEL KAYA›DAN      kanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu  lara teşekkür ediyorum. Bize bu güzel
      ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM          Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise şu  insanları komşu olarak verdiği için
       İstanbul Sanayi Odası Yönetim Ku- ifadeleri kullandı:        Allah’a da milyonlarca defa şükürler
      rulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Temel  “Cumhuriyet kuşağına çok şey   olsun” dedi.
      Kaya›dan çok şey öğrendiğini belirte- borçluyuz. Onlar bu ülkede çok az  “Sessiz Devin Kalesi” kitabının ta-
      rek, «Hayatın sadece iş değil, eğitime  şey varken bir üretim sevdasıyla bir- nıtımı, Temel Kaya ile ilgili hazırla-
      katkı, sivil toplum örgütlerine değer  çok girişimi başlattılar ve bugünkü  nan belgesel gösteriminin ardından
      katmak, istihdam yaratmanın yanın- sanayi altyapısını oluşturdular. Temel  sona erdi.


           12 TEMMUZ 2019
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19