Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

Söyleşi
      Medya sektörüne 1979 yı-
      lında girdim. Kırk yılı aşan

      bir süreçten bahsediyorum.
      Türk medyasını inceledi-
      ğimde de kesintisiz olarak
      bu kadar uzun süre devam
      eden kimse yoktur. Kimse-

      ye kalemimi satmadım ve
      sattırmadım. Yanlışlarım da
      olmuştur ama hep dürüst

      olmaya çalıştım.


      ve hemen gittim. Gümüşhane’nin
      maden gibi bir şansı var ve geliştirile-
      bileceğini düşünüyorum.
      Ülkemiz için önemli bir iş adamısı-
      nız. Sevilen ve dua edilen bir insan-
      sınız. Sizin için nasıl bir duygu?
        Allah yardım etti ve hep çalıştım.
      Genç olsaydım yine bir şeyler yapma-
      ya çalışırdım ama artık yoruluyorum.
      Türk Medyası denildiği zaman ilk
      akla gelen isim siz ve devretmeden
      önceki kuruluşlarınızdı. Medyada
      iyi olabilmek büyük bir sorumlu-
      luk getiriyor. Biraz bahseder misi-
      niz?                ama10 günden fazla ülkemden ayrı  40.000 kişi ziyaret ediyor. Vali bey
        Medya sektörüne 1979 yılında   kalamıyorum.            bile Gümüşhane’de neler olduğunu
      girdim. Kırk yılı aşan bir süreçten                  oradan takip eder. Oyların çoğunu
      bahsediyorum. Türk medyasını in-  Türk gençliğine tavsiyeleriniz neler- siz ve Oltan Bey alıyor. Demek ki
      celediğimde de kesintisiz olarak bu  dir?               Gümüşhaneli de sizi çok seviyor…
      kadar uzun süre devam eden kimse   İlk önce çalışacaklar çünkü çalış-
      yoktur. Kimseye kalemimi satmadım  madan başarı elde edemezler. Kararlı  Ben de Gümüşhaneliyi çok sevi-
      ve sattırmadım. Yanlışlarım da olmuş- olmaları gerekiyor. Kaybettiklerinde  yorum ve Gümüşhaneli olmaktan gu-
      tur ama hep dürüst olmaya çalıştım.  bırakmasınlar. Hırslı olup tekrar tek- rur duyuyorum. Bir insanın en büyük
      Gemiyi limana sağ salim getirdik ve  rar denesinler. Bir de şansının olması  şansı bence Gümüşhaneli olmasıdır...
      teslim ettik.            gerekiyor.             Derginizin yaptığı çalışmaları takip
                                          ediyorum. İlimiz adına güzel çalışma-
      Türkiye’yi çok sevdiğinizi biliyo- Gümüşhane’ye Değer Katanlar    lara imza atıyorsunuz. Size ve ekibini-
      ruz…                Ödül Törenlerinde sonuçları gu-  ze başarılar diliyorum. Sizlerin aracı-
        Türkiye’den başka gidecek ye- mushane.gen.tr adresinde anket   lığıyla Gümüşhaneli hemşehrilerime
      rim yoktur. Yurt dışında evim de var  ile belirledik. Bu yerel siteye günde  en kalbi selamlarımı iletiyorum.


           8  TEMMUZ 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15